Община Тетевен реализира проект за патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания

Реклама

Община Тетевен стана конкретен бенефициент по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ – проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“. Общата стойност на проекта е 186 346,40 лв.

През януари месец 2019 г. ОбС-Тетевен прие предложение от д-р Мадлена Бояджиева – кмет на Община Тетевен, за кандидатстване по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ към Министерство на труда и социалната политика. Още тогава д-р Бояджиева сподели, че целта е да се изгради модел на патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания, които да предоставят интегрирани, здравни и социални услуги в домовете на хората и че това е много добра възможност за Тетевен.

На 19.06.2019 г. кметът на Тетевен подписа договора с Министерство на труда и социалната политика за безвъзмездна финансова помощ, което даде старт на дейностите по проекта.

Реклама

Основните дейности са предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за нуждаещите се лица с увреждания и възрастни хора, предоставяне на психологическа подкрепа, консултиране, ще се провеждат обучения и супервизии на персонала. Ще бъде закупено и транспортно средство за извършване на мобилната здравно-социална услуга.

Целевите групи, които попадат  в обхвата на услугата „Патронажна грижа“ са лица на възраст над 65 години,  които са с ограничени възможности или в невъзможност за самообслужване; лица с валидно експертно решение на ТЕЛК; лица с хронични заболявания, нуждаещи се от продължително наблюдение и здравни грижи; лица след оперативна интервенция и след хоспитализация, нуждаещи се от краткосрочно наблюдение и здравни грижи. Капацитетът на услугата е не по-малко от 60 потребители от община Тетевен.

С изпълнението на този проект, освен че ще бъде обърнато по-голямо внимание на възрастните хора и лицата с увреждания, но и ще бъдат разкрити нови работни места на територията на общината.

Реклама