Стартира приемане на документи за свободни позиции по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“

Реклама

Община Тетевен, чрез звено „СУ-ДСП“ гр.Тетевен, е конкретен бенефициент, оператор по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“. Във връзка с проект стартира приема на документи за следните длъжности:


I. ИЗИСКВАНИЯ 
Сътрудник „Социални дейности“ – 1 бр. 
1. Висше образование – завършена образователна степен бакалавър в сферата на хуманитарните дейности ; 
2. Професионален опит – доказан професионален опит мининум – 1 год.
3. Опит при изпълнение на проекти – предимство, както и работа с лица с увреждания и възрастни хора.
Специфични изисквания :
1. Компютърна грамотност – Microsoft Word, Еxcel, Internet
2. Познаване на нормативната уредба в областта на предоставяне на социалните услуги за деца и възрастни.
3. Много добри комуникативни и организационни умения;
4. Умения за работа в екип.
Длъжността се заема след сключване на трудов договор по Кодекса на труда за предоставяне на услугата по 4 часа дневно.
Медицински специалисти – 3 бр. ; 
1. Образователна степен: висше медицинско училище и притежават съответната професионална квалификация, удостоверена с диплома за придобито висше образование на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и са вписани в регистъра на съсловната организация по чл. 2, ал. 1, т. 1., професионален опит минимум – 1 г.; 
2. Професионален опит – доказан професионален опит минимум – 1 год.
3. Опит при изпълнение на проекти – предимство, както и работа с лица с увреждания и възрастни хора.
Специфични изисквания :
4. Компютърна грамотност – Microsoft Word, Еxcel, Internet
5. Познаване на нормативната уредба в областта на предоставяне на медицинските грижи.
6. Много добри комуникативни и организационни умения;
7. Умения за работа в екип.
8. Длъжността се заема след сключване на граждански договор по график за предоставяне на услугата до 30 часа месечно.

Психолог – 1 бр.; 
1. Образователна – висше, минимална образователна степен-бакалавър, специалност „Психология“
2. Професионален опит – доказан професионален опит мининум – 1 год.
3. Опит при изпълнение на проекти – предимство, както и работа с лица с увреждания и възрастни хора.
4. Допълнителни квалификации се считат за предимство, 
Специфични изисквания :
5. Компютърна грамотност – Microsoft Word, Еxcel, Internet
6. Познаване на нормативната уредба в областта на предоставяне на социалните услуги за деца и възрастни.
7. Много добри комуникативни и организационни умения;
8. Умения за работа в екип.
Длъжността се заема след сключване на граждански договор по график за предоставяне на услугата до 138 часа за целия период на изпълнение на проекта.
Рехабилитатор -1 бр.; 
1. Образователна – висше, минимална образователна степен-бакалавър, завършено образование рехабилитация, кинезитерапия, физиотерапия;
2. Професионален опит – доказан професионален опит минимум – 1 год.
3. Опит при изпълнение на проекти – предимство, както и работа с лица с увреждания и възрастни хора.
4. Допълнителни квалификации се считат за предимство, 
Специфични изисквания :
5. Компютърна грамотност – Microsoft Word, Еxcel, Internet
6. Познаване на нормативната уредба в областта на предоставяне на социалните услуги за деца и възрастни.
7. Много добри комуникативни и организационни умения;
8. Умения за работа в екип.
Длъжността се заема след сключване на граждански договор по график за предоставяне на услугата до 22 часа месечно.
Шофьор – 1 бр.
1. Образователна степен – средно, категория С за управление на МПС ;
2. Професионален опит – доказан професионален опит мининум –1 година.
4. Допълнителни квалификации се считат за предимство, 
Специфични изисквания :
5. Много добри комуникативни и организационни умения;
6. Умения за работа в екип.

Реклама

Длъжността се заема след сключване на трудов договор по Кодекса на труда при 8 часов работен ден.

Домашни помощници – 8 бр.
1. Образователна степен – минимум основно образование;
2. Професионален опит – доказан професионален опит минимум –1 година.
4. Допълнителни квалификации се считат за предимство
Специфични изисквания :
5. Много добри комуникативни и организационни умения;
6. Умения за работа в екип.

Длъжността се заема след сключване на трудов договор по Кодекса на труда за – 8 часов работен ден в случай, че е запълнен месечния работен график .
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТИТЕ
• Медицински изисквания – физически и психически здрав, без заболявания, определени като противопоказни за заемане на длъжността;
• Положителни нагласи и желание за работа с потребителите на услугата “Патронажна грижа”

Персоналът се назначава на работа след предварителен подбор по документи, след което с одобрените кандидати по документи се провежда интервю и събеседване. 
Наемат се само кандидати, които са показали удовлетворителни резултати по време на събеседването, намират се в добро физически и психическо състояние и не са осъждани.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:
1.Заявление по образец ;
2.Автобиография;
3.Документ за завършено образование /или съответното изискуемо образование,
ако е отразено в длъжностната характеристика /;
Целеви групи по проекта :
Основните целеви групи в подписания договор за предоставяне на БФП са 2: 
1. Възрастни хора над 65 години, които са с ограничени възможности или в невъзможност за самообслужване; 
2. Лица с увреждания; 
В тази връзка целевите групи, които попадат в обхвата на услугата „Патронажна грижа“ са лица на възраст над 65 години; лица с валидно експертно решение на ТЕЛК; лица с хронични заболявания, нуждаещи се от продължително наблюдение и здравни грижи; лица след оперативна интервенция и след хоспитализация, нуждаещи се от краткосрочно наблюдение и здравни грижи и техните семейства.
Кандидатите за длъжността „Домашен помощник“ трябва да отговарят на следните изисквания : – да са лица в трудоспособна възраст, с минимум – основно образование, регистрирани в Дирекция „Бюро по труда“ – гр.Тетевен

СРОК И МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ – Заявленията за кандидатстване и подаването им ще се извършва в периода от 15.07.2019 год. до 26.07.2019 год. / от 9,00 часа до 16,00 часа/ на адрес :
гр.Тетевен, ул.“Полковник Орлов“ № 3, ет.2 / Клуб на пенсионера /
При подаване на документите се представят оригиналите им за сверяване. Копията от представените документи трябва да са ясни и четливи. Копията от документите, удостоверяващи трудовия стаж, трябва да съдържат всички попълнени страници от тях и да са оформени до датата на подаване на документите.
За информация: тел. 0678 / 5 23 61 – Мила Герджикова, Диана Дакова

Процедура за подбор на специализиран персонал вижте тук.

Процедура за информиране, набиране и подбор на потребители вижте тук.

Методика за подбор и оценка на домашни помощници вижте тук.

Заявление за специализиран персонал вижте тук.

Заявление за кандидат – потребители вижте тук.

Заявление за домашен помощник вижте тук.

Декларация за доход на кандидат – потребители вижте тук.

Реклама