474 проверки в 376 предприятия на територията на област Ловеч са извършени от Инспекцията по труда

Реклама

Общо 474 проверки в 376 предприятия на територията на област Ловеч са извършени от Инспекцията по труда през първото полугодие на 2019 г. Констатирани са 2331 нарушения, от които половината са свързани с неосигуряване на безопасни условия на труд, а другата половина – с нарушения на трудовите правоотношения. При последните най-много са нарушенията, свързани със заплащането на труда – 318, от които 105 са за неплатени заплати. При 190 случая е открито неплащане на допълнителни възнаграждения за нощен труд и прослужено време и професионален опит, а при други 43 случая – работа без трудови договори. Установено също е неизплащане на заплати в 13 предприятия на обща стойност 1 772 203 лв. След намесата на Инспекцията почти всички са изплатени. През шестте месеца на 2019 г. инспекторите са приложили 2 265 принудителни административни мерки и са издали 4 акта за спиране на машини и съоръжения. Съставени са 110 акта за административни нарушения и 120 наказателни постановления. Влезлите в сила наказателни постановления са 111 на обща стойност 114 500 лв.

Реклама