Забранява се използването на питейна вода за непитейни нужди на територията на цялата община

Реклама

Поради силно намаляване на дебитите на водоизточниците използвани за питейно – битовото водоснабдяване на всички населени места на територията на община Тетевен и с оглед на осигуряването на достатъчни водни количества за питейно-битови нужди на населението, се забранява използването на питейна вода за непитейни нужди, съобщават от община Тетевен.

В това число влизат напояване, поливане на зелени площи и градини, насаждения, измиване на улици, площади, балкони, превозни средства, пране на килими и други, ограничаващи възможността за редовно снабдяване на населението с питейна вода. Забраната ще важи до възстановяване на дебитите на водоизточниците.

Собствениците на имоти да ползват алтернативни водоизточници

Реклама

На кметовете на кметства и кметски наместници на територията на община Тетевен, и на служителите на „В и К” АД – гр. Ловеч, е възложено да осъществяват постоянен контрол, като при установени нарушения да се съставят актове за административни нарушения. При нарушения на физически лица ще се налагат глоби и имуществени санкции в размер от 30 до 200 лв, а на юридическите лица и еднолични търговци имуществена санкция в размер от 300 до 1500 лв., съгласно чл. 57, ал.1, т.2 и ал.2 от Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на гражданите на територията на община Тетевен.

Пълният текст на заповедтта може да видите – тук.

Реклама