Община Тетевен подаде жалба до Административен съд – София срещу решението за поскъпване на водата за потребителите на „ВиК“ АД, гр. Ловеч

Реклама

На 4 септември 2019 г. Община Тетевен, представлявана от д-р Мадлена Бояджиева, Кмет на Община Тетевен, подаде жалба чрез Председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране до Административен съд – София град срещу Решение за поскъпване на водата за потребителите на „ВиК“ АД, гр. Ловеч от 22.08.2019 г. на Комисията за енергийно и водно регулиране на основание чл. 128, ал.1., т. 1, чл. 146, т. 2, 3, 4, и 5 от АПК, съобщават от общинска администрация.

С Решение № БП-Ц-5/22.08.2019г. на Комисията за енергийно и водно регулиране: е одобрен бизнес план на „ВиК“ АД гр. Ловеч за развитие на дейността на ВиК оператор за регулаторен период 2017-2021 г.; одобрени са цени без ДДС на водоснабдителните и канализационни услуги за 2020-2021 г.; приет е анализ на социалната поносимост на цените на водоснабдителните и канализационни услуги за всяка година от бизнес плана; определена е стойността на коефициента за подобряване на ефективността за всяка година от бизнес плана; утвърдени са считано от 01.09.2019 г. цени без ДДС цени на водоснабдителните и канализационните услуги за 2019 г.

В жалбата е посочено: „Не сме доволни от така постановеното решение, тъй като същото е постановено при неспазване на установената форма, съществено нарушение на административно-производствените правила, в противоречие с материално-правни разпоредби и в несъответствие с целта на закона, поради което в законовия срок обжалваме същото.“

Реклама

Сред основанията за отмяна се изтъква, че не е налице достатъчна и ясна аргументация относно извода на КЕВР, изложен в обжалваното решение, а именно – че цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги., а административният акт е немотивиран, тъй като КЕВР не е изложила фактически констатации, основани на конкретни данни и факти, липсва анализ и обосновка, въз основа на която органът е стигнал до утвърдените цени.

Към жалбата е представено и заверено копие на протокол №4 от 22.07.2019г. от проведеното извънредно Общо събрание на Асоциацията на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ АД – гр. Ловеч, от който е видно, че на същото за община Тетевен е присъствал г-н Борис Врабевски – Зам.-кмет на Община Тетевен, който е гласувал в изпълнение на Решение №1136/21.06.2019 г. на ОбС – Тетевен по т.3 от дневния ред – Съгласуване на бизнес плана на „ВиК“ АД – гр. Ловеч с „Против“.

Изложено е още, че за периода 2016 г. – 2019 г. Община Тетевен е осигурила целево финансиране от държавата и местни приходи близо 5 млн. лв. за проектиране, строителство, ремонт, реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа и изграждане на нови ВИК съоръжения.

В съобщението се казава още, че Община Тетевен е предприела неотложната мярка, като орган на изпълнителната власт, длъжен да защитава правата на всички граждани на общината.

Реклама