Община Тетевен реализира проект, финансиран от фонд „Социална закрила“ към МТСП

Реклама

Община Тетевен реализира проект „Модернизация на съществуващата материална база с цел повишаване на енергийната ефективност при предоставяне на социалните услуги в община Тетевен”, финансиран от фонд „Социална закрила“ към МТСП.  Договорът за съвместна дейност е сключен на 04.07.2019 год., продължителността на проекта е три месеца и ще приключи на 30.09.2019 год.

Общата стойност на проекта е 29 949,00 лв., от който 26 954,10 лв. осигурени от Фонд“Социална Закрила“ и 2 994,90 лв. собствен принос на община Тетевен.

Основна цел на проекта :

Реклама

  • Повишаване качеството на предоставяната социална услуга, създавайки условия за намаляване разходите за нейната издръжка, чрез инвестиране в екологични и енергоспестяващи системи като източник на енергия;
  • Подобряване условията на труд в кухнята на Домашен социален патронаж гр.Тетевен чрез подмяна на амортизирано кухненско обзавеждане;
  • Осигуряване достъп на по-голям брой стари хора до качествена социална услуга в обичайната домашна среда.

Основните дейности по реализиране на проекта са свързани със закупуване на енергоспестяващо, професионално кухненско оборудване, инвентар и помощна техника.

Целева група: Възрастни хора и лица с увреждания ползващи услугите на „Домашен социален патронаж“

Очаквани резултати след приключване на проекта:

1. Осигурено частично държавно финансиране на заведения за социални услуги, местна дейност.

2. Обновена на материалната база на ДСП, осигурени безопасни условия на труд на персонала.

3. Повишаване качеството на предоставяната социална услуга, създавайки условия за намаляване разходите за нейната издръжка, чрез инвестиране в екологични и енергоспестяващи системи като източник на енергия;

4. Осигуряване достъп на по-голям брой стари хора до качествена социална услуга в обичайната домашна среда.

Реклама