Средната брутна месечна работна заплата в област Ловеч за април е 971 лв.

Реклама

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Ловеч към края на юни  2019 г. нарастват с 0.3% спрямо края на март 2019 г., като достигат 31.6 хиляди.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите  по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ – 40.3%, „Търговия, ремонт на автомобили мотоциклети“- 12.0%, и „Образование“ – 8.3%.

В края на юни 2019 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Ловеч са с 1.4 хил. или с 4.1% по-малко в сравнение със съшия период на предходната година.

Реклама

Средната брутна месечна работна заплата в област Ловеч за април 2019 г. е 971 лв., за май  – 966 лв. и за юни – 981 лева.

През второто тримесечие на 2019 г. средната брутна месечна работна заплата за област Ловеч е 973 лева и нараства спрямо първото тримесечие на 2019 г. – с 3.5%. В обществения сектор средната брутна месечна работна заплата е по-висока от средната за областта с 10.5% и с 15.5% по-висока в сравнение с частния сектор.

През второто тримесечие на 2019 г. средната брутна месечна работна заплата за област Ловеч нараства със 7.9% в сравнение с второто тримесечие на 2018 г.. Спрямо същият период на предходната година средната брутна месечна работна заплата през второто тримесечие на 2019 г. в обществения сектор нараства с 10.0%, а в частния сектор – с 6.6%. (фиг. 1)

В сравнение с останалите области на страната през първото тримесечие област Ловеч е на 16-то място по показател средна брутна работна заплата. Най-висока работна заплата получават наетите в областите София (столица) – 1 729 лв., София -1 197 лв., Враца – 1 183 лв. и Стара Загора – 1 164 лева. (фиг. 2)

Методологични бележки

Данните са получени от тримесечното Наблюдение на наетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата и други разходи за труд, което има за цел да изследва текущото състояние и динамика на основни аспекти на пазара на труда.

Наблюдението е репрезентативно като се използва стратифицирана случайна извадка от предприятия. Генералната съвкупност се стратифицира по следните критерии: териториален признак – 28 административни области, икономическа област по КИД – 2008, размер на предприятието според броя на заетите лица.

          Методологията на тримесечното наблюдение на наетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата и други разходи за труд, както и актуални данни могат да бъдат намерени на сайта на НСИ:  http://www.nsi.bg/bg .

Реклама