163 фирми от Ловешка област не са публикували годишните си финансови отчети

Реклама

В Ловешкия офис на НАП са установени 163 фирми, които не са публикували годишните си финансови отчети за 2018 г., след подадена информация от Агенцията по вписванията и извършен анализ на данните в информационната система на приходната агенция. От тях 136 са подали годишни данъчни декларации за облагане с корпоративни данъци, но не са публикували финансовите си отчети, а други 26, нито са подали годишни декларации, нито са публикували отчетите си, но по данни на НАП са реализирали приходи през 2018 г.  

От офиса на НАП в Ловеч напомнят, че Закона за счетоводството задължава всички търговци по смисъла на Търговския закон и юридическите лица с нестопанска цел да публикуват, чрез заявяване за вписване, годишните си финансови отчети в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията в срок до 30 юни на следващата година. Тези, които не са осъществявали дейност през отчетния период декларират това обстоятелство с декларация, която се публикува в срок до 31 март на следващата година. На управителите пък е вменена отговорност за съставянето, съдържанието и публикуването на финансовите отчети и на годишните доклади, изисквани по този закон.

Санкциите за неизпълнение в срок на задължението за публикуване на годишния финансов отчет са имуществена санкция за предприятието в размер от 0,1 до 0,5 на сто от нетните приходи от продажби, но не по-малко от 200 лв. и глоба за ръководителя от 200 лв. до 3000 лв.

Реклама

Реклама