Заседава Областно координационно звено за обхващане и задържане на деца и ученици в училище

Реклама

Със заповед на Областен управител заседава Областното координационна звено наМеханизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст.

„Прилагането на механизма през последните две години доказа по категоричен начин, че преодоляването на проблема с обхващането и с преждевременното напускане на образователната система на деца и ученици изисква интегрирана политика, използване на различни инструменти и ангажираност на всички институции. С цел по-добро взаимодействие на публичните органи на областно и общинско ниво, се планира промяна и прецизиране на отделни текстове от министерско постановление, с което е приет документа“, подчерта в началото зам.-областният управител Бойко Пъдарски, който ръководи работната среща.  

Акцент на работната среща бе предприетите мерки и наложени наказания и санкции за неспазване на задълженията на родителите/настойниците или лицата, които полагат грижи за деца по реда на Закона за закрила на детето и Закона за семейни помощи.

Реклама

Месечните помощи за отглеждане на дете до завършване на средното му образование ще се прекратяват за една календарна година при отсъствия от часовете в училище. Санкцията ще се прилага, ако в рамките на един месец от учебната година са допуснати повече от три дни отсъствия от дете, посещаващо група за задължително предучилищно образование, и от пет учебни часа от ученик. Промяната влезе в сила от 01.08. 2019г., докладва директорът на Регионална дирекция „Социално подпомагане“ Снежана Алексиева. Тя подчерта, че на семействата, чиито деца са записани в първи клас на държавно или общинско училище, се отпуска еднократна помощ за покриване част от разходите в началото на учебната година, когато децата живеят постоянно в страната и не са настанени за отглеждане извън семейството по реда на Закона за закрила на детето, като размерът на еднократната помощ се определя ежегодно с акт на Министерския съвет по предложение на министъра на труда и социалната политика за съответната година. За учебната 2019/2020 година тя е в размер на 250.00 лв. Срокът за подаване на документи за помощта е 15.10.2019 г. Помощта се изплаща на два пъти, като 50 на сто от нейния размер се изплаща след влизане в сила на заповедта за отпускането й, а остатъкът се изплаща в началото на втория учебен срок, ако детето продължава да посещава училище.

По думите на Алексиева е важно е да се отбележи, че помощта се възстановява, ако детето не постъпи в училище, освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние; ако ученикът не продължи обучението си през втория учебен срок до завършване на първи клас, освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние, плащането на остатъка не се извършва, а изплатената част от помощта се възстановява, както и ако ученикът е допуснал в рамките на един месец от учебната година отсъствия от 5 учебни часа, за които няма уважителни причини.

С промените се регламентира и възможността заявленията-декларации за получаване на всички видове семейни помощи за деца да се подават и по електронен път или чрез лицензиран пощенски оператор, а не само с лично явяване в Дирекция „Социално подпомагане“, подчерта още Снежана Алексиева.

На срещата става ясно още, че във връзка с провежданата от правителството политика, насочена към стимулиране на връщането и задържането на децата в образователната система са въведени три нови целеви групи. Тези групи включватдеца, които не ходят на училище; деца, които не ходят на училище, но са регистрирани в дирекции „Бюро по труда“ и родители, отглеждащи деца, които не ходят на училище. За да се постигне стимулиращ ефект за връщането и задържането на децата в училище, се предвижда ограничаване на достъпа до помощта. При определяне достъпа до месечна помощ ще се следи изпълнението на техния родителски ангажимент по отношение включването на децата в образователната система и редовното им посещение в училищата и детските градини.

На срещата стана ясно, че за да се предприеме мярка на закрила в отдел „Закрила на детето“ към ДСП следва да бъде подаден сигнал, по който отдела започва работа. След набиране на информация от различни източници и извършване на анкета в семейството, социалният работник изготвя доклад-предложение до директора на ДСП да бъде отворен случай, единствено когато има риск за детето.

За област Ловеч в отдел „Закрила на детето“ са постъпили 10 сигнала, от които в ДСП – Ловеч има 2 отворени случая с предприета мярка на закрила информиране и консултиране в семейна среда, вДСП Луковит едно дете е настанено в ЦНСТ, вДСП Троян има 3 подадени сигнала, но нямат отворени случаи в Отдел „Закрила на детето“, както и в Тетевен нямат отворени случаи по механизма.

За цялата 2018 година санкционираните семейства са както следва: за месечна помощ – 214 семейства, за еднократна помощ за първи клас – семействата на 5 деца, за детски надбавки – 1017 семейства.

Информация за работата по Механизма изнесе и началникът на Регионално управление на образованието в Ловеч Еленко Начев. 

Реклама