Областната комисия по заетостта прие информацията за потребностите на пазара на труда

Реклама

Комисията по заетостта към Областния съвет за развитие прие на свое заседание резултатите от проучване за потребностите на работодателите от работна сила в област Ловеч, която се предоставя и на Агенцията по заетостта по разпореждане на Закона за насърчаване на заетостта.

Проучването, което стартира в периода от 1 август до 20 септември 2019 г., имаше за цел да събере и анализира актуална информация относно професиите, компетенциите, знанията и уменията на търсените от работодателите кадри.

Със заповед на областния управител Ваня Събчева бе сформирана работна група, която да организира, координира и набира информация от работодатели на територията на областта чрез анкетиране. Тя организира проучването сред работодателите и в срок до 18.10.2019 г. внесе обобщена информация в Комисия по заетостта към Областен съвет за развитие за обсъждане.

Реклама

Общият брой реални анкети в област Ловеч е 84. Направените констатации от анкетното проучване за потребностите от работна сила в област Ловеч показват, че най-голям дял в разпределението по сектори заема търговия, транспорт, хотелиерство и ресторантьорство – 38.0 %, Индустрия – 21.7 % и Държавно управление, образование, хуманно здравеопазване и социална работа – 23.5 %.

Най-търсените специалисти ще са с квалификация от следните професии: работник в растениевъдството, машинен оператор, оператор в дървообработването и готвач. Други специалисти, които са отбелязали работодателите, че ще бъдат търсени са: сервитьор-барман, работник в дървообработването, електротехник, ресторантьор, администратор в хотелиерството и др. Сериозни затруднения работодателите срещат при намирането на работници и служители от следните професии: касиер, офис-мениджър и работник в заведенията за хранене и развлечения.

От 5827 работодатели на територията на областта, 1045 от тях очакват след 3-5 години да търсят и наемат специалисти с висше образование, като най-голяма необходимост ще имат от персонал в сектор туризъм, електротехника, електроника и автоматика, комуникационна и компютърна техника и хранителни технологии, следвани от право и администрация и управление.

Потребността на специалисти със средно образование ще са в професионално направление – търговия на едро и дребно, хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг, машиностроене, металообработване и металургия, хранителни технологии и фризьорски и козметични услуги, заявени от 1170 работодатели.

След обсъждането и приемането на внесеният от работната група доклад с анализа на резултатите от проучването на потребностите от работна сила в област Ловеч, той се изпраща на Агенцията по заетостта.

Заседанието на Комисията по заетостта бе ръководено от зам.-областния управител Бойко пъдарски.

Реклама