Позиция на Областния управител на Ловеч относно дейности по р. Вит в района на новостроящия се участък на АМ „Хемус“

Реклама

Областен управител Ловеч има сключен договор от 28 октомври т.г. с предмет на дейност „Почистване речното корито на река Вит, в района на АМ „Хемус“ в участъците от км 87+800 до км 103+150, включително пътен възел Боаза и пътен възел Дерманци, съгласно утвърдена програма за планово почистване на речните участъци в извън урбанизираните територии на област Ловеч за 2019 г.“.

В договора изрично е записано, че изпълнителят – „Хидрострой“ АД е длъжен да спазва  законовите изисквания, свързани с дейностите по почистване на речните участъци и да осигури безопасни условия на труд при извършване на тези дейности, както и че е длъжен да се обърне към РИОСВ – Плевен и Басейнова дирекция „Дунавски регион“ /БДДР/ – Плевен, за да получи становище и разрешение за ползване на воден обект.

Областен управител от своя страна е уведомил БДДР, че е започнала процедура по почистването на р. Вит. В края на работния ден на 18 ноември е получено писмо от Басейнова дирекция, че няма правно основание за извършването на посочените дейности. От своя страна Областен управител незабавно е информирала фирмата изпълнител, като с писмото до нея се разпорежда прекратяване на всички дейности по този договор до събирането на изискуемите по закон документи, становища и разрешителни.

Реклама

Мотивите на Областен управител за предприемане на действия по почистването на р. Вит в този район са на първо място компрометираните участъци, констатирани при многобройни проверки на Междуведомствена комисия, второ – предприемане на реални мерки за защита от наводнения и не на последно място – изграждането на АМ „Хемус“ – важен национален обект, който изисква и създаване на нормална зона за работа около строителните дейности.

Реклама