Обсъдиха нови моменти по прилагането на Механизма за предотвратяване отпадането от образователната система

Реклама

Областният управител Ваня Събчева ръководи заседание на Областния координационен съвет в изпълнение на постановление на МС и последвалите изменения от октомври т.г. закоординиране на дейностите по прилагане на Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст.

С цел по-добро взаимодействие на публичните органи на областно и общинско ниво, бе акцентирано на отделни текстове от постановлението, с които са вменени задължения на Областен управител, като едно от тях е създаването на Областни координационни центрове, които провеждат ежемесечни срещи за подпомагане координацията на регионалните структури на министерствата и регионалните представители на администрациите, ангажирани с изпълнението на постановлението.

Важно е да отчетем, че съвместните усилия на всички институции и работата на екипите за обхват през последните две години доведоха до успех и в класните стаи са върнати деца и ученици, подлежащи на задължително предучилищно и училищно обучение, подчерта Събчева. Създаването на междуинституционалния център е още една позитивна стъпка, тъй като чрез него ще се осъществява координация и активно ще бъдат подпомагани регионалните структури на министерствата и представителите на администрации, поясни още областният управител.

Реклама

Със заповед на Областен управител е назначен състава на Областен координационен център за подпомагане координацията на регионалните структури на министерствата и регионалните представители на администрациите, ангажирани с изпълнението на постановлението, като посочената заповед сте получили в едно с поканата за днешното заседание.

Промените в постановлението на МС са насочени към необходимостта да се предвидят мерки, които са изрично фокусирани върху предотвратяването на отпадането от училище на деца и ученици в задължителна предучилищна или училищна възраст, които не посещават редовно детска градина или училище. Това налага създаването на постоянно действащи екипи в детските градини и училищата за предотвратяване на отпадането от образователната система. Тези екипи за превенция са допълнение на екипите за обхват към всяка детска градина или училище, разясни началникът на Регионалното управление на образованието Еленко Начев.

За целите на Механизма кметовете на общини разпределят територията на общината на райони на обхват за всяка образователна институция – между образователните институции, които осъществяват обучение на деца в задължителни предучилищни групи и между образователни институции, които осъществяват обучение на ученици в първи клас и в пети клас.

Създадени са със заповед на директора екипи за превенция, в които се включват представители на съответната детска градина или училище.

Екипите своевременно извършват посещения по домовете на децата и учениците в риск от отпадане, за които се установи, че отсъстват от детската градина или училището без уважителни причини;

установяват причините и прилагат мерки за предотвратяване отсъствието на децата и учениците; системно взаимодействат с родителите с цел мотивирането им за осигуряване трайното присъствие на детето или ученика в образователната институция; предлагат мерки за обща и допълнителна подкрепа на децата и учениците в риск от отпадане, както и мерки за ангажиране на застрашените от отпадане ученици в училищния живот. Те ще прилагат целенасочени мерки за превенция на отпадането на учениците на прехода между VІІ и VІІІ клас; ще проследяват изпълнението и резултатите от предприетите мерки за преодоляване отсъствието на децата и учениците по неуважителни причини и ги отразяват в Информационната система за работа по механизма /ИСРМ/. Екипите за превенция не действат сами за себе си, а в единство с екипите за обхват.

Началникът на РУО подпомагат директоритена детски градини и училища за организиране дейността на екипите за превенция, за участието по предварително уточнен  график на представителите на общината, МВР и ДСПв посещения по домовете на децата и учениците.

Реклама