РЗИ Ловеч е извършило проверки в кухненските блокове на 6 детски заведения. Не са установени нарушения

Реклама

За периода 18.11.2019г. – 22.11.2019г. инспекторите от РЗИ – гр. Ловеч извършиха  проверки на 17 обекта с обществено предназначение: 2 хотела и места за настаняване, 6 фризьорски и козметични салона, 4 детски градини, 2 обществени перални, 2 гробищни парка,  1 водоснабдително съоръжение.

Извършени са 10 проверки на здравословното хранене на децата в кухненските блокове на 6 детски заведения  – не са установени нарушения.

През изтеклия период са проверени 6 козметични продукта в 1 обект за съхранение и търговия с козметични продукти. Продуктите са проверявани за етикетиране в съответствие с изискванията на нормативните  документи, съдържание на забранени съставки и срок на годност. Продуктите отговарят на изискванията.

Реклама

Проверени са 17 химични вещества и смеси в 6 обекта. Химичните вещества и смеси са проверявани за съответствие на пуснатите на пазара течности за чистачки и за размразяване на предни стъкла с изискванията на нормативните документи, съдържание на забранени съставки и срок на годност. Продуктите отговарят на изискванията, с изключение на 1 течност за чистачки със съдържание на метанол, обявен на етикета. Продукта е спрян от реализация с предписание и заповед.

През периода са проверени и 3 санитарно-хигиенни материали в 1 търговски обект, за съответствие с нормативните изисквания. Без констатирани нарушения.

Проверки за здравословното хранене на учениците – 3 бр. – наредбата се спазва.

През седмицата са извършени общо 14 проверки за спазване забраните за тютюнопушене в обекти за хранене и развлечение и аптеки – без нарушения.

Извършени са 5 проверки по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина в аптеки в гр.Априлци и гр.Ловеч – без нарушения и 2 проверки по издадени предписания:

– в аптека в гр. Априлци – предписанието е изпълнено.

– в аптека, която е  в процедура на регистрация в гр. Летница. Изпълнени са 3 от предписанията, на едно предписание сроът е удължен до 25.11.2019г.

Извършена е проверка за съответствие с изискванията на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина и подзаконовите нормативни актове по заявление за разкриване на аптека в с. Български Извор, общ. Тетевен. Изготвено е хигиенно заключение за съответствие; предстои регистрация на аптеката в ИАЛ.

През отчетния период са извършени и 4 проверки в аптеки относно спазване на изискванията Закона за контрол на наркотичните вещества и прекурсорите. Няма констатирани нарушения.

Извършени са и 2 проверки  спазване на условията и реда за получаване на разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари в с. Малиново общ. Ловеч и с.Лесидрен, общ.Угърчин и 2 проверки за спазване на условията и реда за организация на работата в дрогериите. Нарушения не са установени.

През изминалата седмица е извършена и 1 проверка по Проект BG05М9ОР001-2.028-0001-С01 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“ в община Тетевен. Осъществено е обучението на медицинските специалисти, ангажирани по Проекта и е стартирала грижата за одобрените потребители в общината.

Реклама