Областният управител проведе заседание на Регионален консултативен съвет по опазване на горите, дивеча и рибата

Реклама

Областният управител Ваня Събчева проведе заседание на Регионален консултативен съвет по опазване на горите, дивеча и рибата. В него участваха представители на всички институции, имащи отношение по темата, както и на общините от област Ловеч. Основният доклад бе направен от инж. Павли Богдански, директор на Регионалната дирекция по горите /РДГ/ – Ловеч.

Един от проблемите по осъществяването на контрола  на дейностите в горските территории са свързани  с големия брой позволителни за сеч, които  се издават  през една календарна  година  и  разпръснатите  на  големи  разстояния  дърводобивни  обекти, подчерта инж. Богдански. Той изнесе данни, че за периода януари – октомври 2019г. за имоти, попадащи в териториалния обхват на РДГ – Ловеч са издадени  общо 3817  позволителни за сеч,  само с 43 по-малко от същия период на 2018г., като от  тях  за имоти на територията на област Ловеч  са издадени 3087 броя, като за държавни горски територии те са 1119, за общински – 270, за собственост на физически лица – 1568, на юридически лица – 90 и за гори, религиозна собственост – 40 позволителни. Общо издадените позволителни за 2019г.  са по-малко с 175 броя  и  намалението се дължи на по-малкия брой  издадени позволителни за сеч в имоти  частна собственост, поясни Богдански. И тази, както и предходната година най-много са те в община Троян, като за януари-октомври 2019 г. са със 177 по-малко, в сравнение със същия период на 2018 г. 

За опазване на горските територии от нарушения в областта работят 21 горски инспектори, в 5 екипа. Към три общини – Троян, Тетевен и Ловеч има обособени структурни звена, а община Угърчин има договор с ДГС Лесидрен, останалите общини сключват договори с лесовъди на частна практика.

Реклама

До 31 октомври в изпълнение на задълженията си по контрола и опазването на горските територии служителите на РДГ – Ловеч  са извършили общо  9771 проверки, от тях на територията на Ловешка област са извършени общо 6580 проверки /67 %/, като са увеличени проверките на МПС и складове за дърва  и цехове за преработка  на дървесина, а са намалени проверките в сечища.

Общо съставени актове за установяване на административно нарушение от служители на РДГ-Ловеч през 2019г.  са 449, от тях по Закона за горите – 443, 3 по Закона за лова и опазване на дивеча /ЗЛОД/, 2 по Закона за рибарство и аквакултури  и един по Закона за лечебните растения /ЗЛР/. От тях за нарушения на територията на област Ловеч са съставени общо 257 акта, в т.ч. Закона за горите – 255, един по ЗЛОД  и един по ЗЛР.

През 2019г.  броят на съставените актове за нарушения по Закона за горите в област Ловеч е увеличен с 19 %  спрямо 2018г.

Задържани вещи от горските инспектори във връзка с направените проверки за периода са 195 пр. куб. м, 12 МПС, 11 каруци и 21 моторни триона.

По време на заседанието бяха коментирани сериозни нарушения при осъществяването на дейности в складове и цехове за преработка и търговия с дървен материал, като за установените нарушения  са изпратени сигнали до Окръжна и Районна  прокуратури Ловеч.

От регистрираните в РДГ Ловеч до 31 октомври  2019г. 1275 актове, 1095 са изпратени в Районните прокуратури за преценка относно наличие на престъпление. От тях за налагане административни наказания от РДГ са върнати 864. По съставените актове за административно нарушение от 2019г. са издадени  807 наказателни постановления, от тях  са влезли в сила  576. Общо начислените суми за глоби и обезщетения  са в размер на 98430 лева. Платените суми по влезлите в сила наказателни постановления са 9055 лв. Средният процент на събираемост е 9,2 %., увеличен е с 1,6 % спрямо 2018г.

«Ниският процент на събираемост се дължи на това, че по- голямата част от съставените актове са на нарушители от ромски произход за незаконна  сеч  и  транспортиране  на незаконно добитата дървесина в малки количества с конски каруци и бусове или  джипове. Практиката показва, че тези нарушители най-често не обжалват наказателните постановления, но и нямат намерение да плащат наложените им глоби. За съжаление в нашето законодателство не съществува връзка между  задълженията  на  нарушителите  към държавата  и  помощите, които  те получават от нея.  Тъй като нарушителите  в повечето случаи са безработни и малоимотни, те остават несанкционрани  и продължават  да извършват незаконни сечи в горите», подчерта инж. Богдански.

На заседанието бе коментирано и опазването на горските территории от пожари, както и лова и опазване на дивеча и рибните ресурси.

Основен акцент в дейността през настоящата година е изпълнението на Националната програма за борба с африканската чума по свинете. Нейното изпълнение е особено важно в рисков район, какъвто е Ловешка област, с оглед високите запаси на дива свиня. Към настоящия момент в област  Ловеч са установени и ограничени съгласно заповеди на БАБХ няколко зони на АЧС: в земл. с. Ломец, община Троян, с. Бежаново, община Луковит, гр. Угърчин, общ. Угърчин и земл. Гостиня, общ. Ловеч. Ловуването е разрешено в определените прилежащи зони Б и В при строго спазване на биосанитарните мерки за сигурност. Служители на РДГ Ловеч извършват контролни проверки по време на ловните излети. Не са констатирани сериозни нарушения.

Реклама