254 договора за над 157 млн. лв се изпълняват в област Ловеч

Реклама

В област Ловеч към 2 декември 2019 г. са сключени общо 254 договора (общо ЕСИФ, съгласно ИСУН) на обща стойност  157 159 529,96 лв., от които 122 823 073,17 лв. е безвъзмездната финансова помощ, собственото финансиране от бенефициентите е над 37 млн. лв., реално изплатените средства досега са над 62 млн. лв. Тези данни изнесе Областен информационен център – Ловеч по време на заседанието на Областния съвет за развитие, председателстван от областния управител Ваня Събчева.

По време на заседанието бе представена от директора на Областно Пътно управление инж. Георги Грозданов актуална информация за изпълнението към момента на новоизграждащото се трасе на АМ „Хемус“, на територията на област Ловеч. Бе представена и актуалната информация за изпълнението на Оперативните програми за програмен период 2014-2020 г. на територията на област Ловеч.

Данните сочат, че по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ в област Ловеч са сключени 131 договора на обща стойност  93 714 066,51 лв., от които безвъзмездната финансова помощ е 61 341 866,01 лв., 52 140 586,14 лв. е европейско финансиране (ЕФРР) и 9 201 279,87 лв. е национално финансиране. Собственото финансиране от бенефициентите е 32 421 960,05 лв. Реално изплатените средства досега са на стойност 35 091 719,62 лв. Най-силен интерес бизнесът проявява към процедурите  „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ и „Насърчаване на предприемачеството“, следвани от „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“ и процедурите за Енергийна ефективност и внедряване на иновации.

Реклама

По ОП „Развитие на човешките ресурси“ сключените договори са 42 по всички процедури с подбор на бенефициенти на обща стойност на договорите 10 196 845,44 лв. при интензитет на безвъзмездна финансова помощ 100%. Реално изплатените средства досега са на стойност 4 918 880,92 лв. Реалните средства по ОП „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“, които са били използвани и усвоени на територията на област Ловеч са повече. Голяма част от процедурите за безвъзмездно финансиране са на директно предоставяне на средства,  а впоследствие по тях кандидатстват работодатели и безработни лица. 

По ОП „Наука и образование за интелигентен растеж» в област Ловеч са сключени 4  договора на обща стойност  1 135 769,89 лв., от които безвъзмездната финансова помощ е 100% , 965 404,41 лв. е европейско финансиране и 170 365,48 лв. национално финансиране. Реално изплатените средства досега са на стойност 792 094,80

По ОП „Региони в растеж“ в област Ловеч са сключени 22 договора (Община Ловеч  – 11 проекта; Община Троян – 9 проекта; Община Тетевен – 1 проект и Община Луковит – 1 проект ). В момента възможност за кандидатстване от Община Троян по процедури «Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания» /резервна община/ и «Енергийна ефективност в периферните райони- 3». Общата стойност  е 31 429 291,99 лв., от които безвъзмездната финансова помощ е 31 214 237,83  лв., като от тях 27 674 724,59 лв. е европейско финансиране (ЕФРР) и 4 883 774,96 лв. национално финансиране, а собственото финансиране на бенефициентите е 215 054,16 лв. Реално изплатените средства досега са на стойност 18 369 495,30 лв.

Съгласно ИСУН 2020, в Община Ловеч се изпълняват 11 проекта по ОПРР на обща стойност  – 20 273 626,97 лв. Съгласно Актуализирана таблица 1 по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие“, по Приоритетна ос 1 на ОПРР  2014-2020, към 08.11.2019 г. Общия размер на БФП за бенефициента Община Ловеч е 22 944 737,50 лв. Общ размер на БФП на сключени /приключени договори и ПП в оценка – 17 322 025,62 лв. Неусвоен ресурс – 5 622 711,88 лв. 

По ОП «Околна среда» в Област Ловеч се изпълняват 2 проекта – «Проектиране и изграждане на допълнителна инфраструктура (инсталация за предварително третиране на битови отпадъци и компостираща инсталация за разделно събрани биоразградими и/или зелени отпадъци) за развитие на регионалната система за управление на отпадъците на регион Троян, включващ общините Троян и Априлци»  и «Укрепване на свлачище LOV19.44327.02 – откос на път за Регионално депо за твърди битови отпадъци – ул.Синчец, в гр. Луковит». Общата им стойност е 6 850 075,44 лв. , от които безвъзмездна финансова фмощ – 5 245 309,11 лв., европейско финансиране – 4 458 512,72 лв. (КФ), а 786 796,39 лв. – национално финансиране. Собствено финансиране на бенефициентите (Община Троян) –  1 604 766,33 лв. Реално изплатените средства досега са 1 348 101,55 лв.

По Програма за развитие на селските райони 2014-2020 обобщените  данни от страницата на Държавен фонд „Земеделие“, секция „Публичност по подмерките от ПРСР“ и ИСУН 2020 в област Ловеч се изпълняват общо  136  договора на обща стойност 52 022 719,87 лв.

Извън тези проекти, в област Ловеч се изпълняват и множество проекти по Европейски програми, особено по Програма „Еразъм +“.

Заседанието преизбра досегашните представители на Областен съвет за развитие на област Ловеч в Регионалния съвет за развитие на Северозападен район Донка Михайлова, кмет на Община Троян и Иван Грънчаров, кмет на Община Луковит.

Реклама