В Община Тетевен обсъдиха държавния план-прием за учебната 2020/2021 година

Реклама

На 12 декември 2019 г. в Тетевен се проведе работна среща във връзка с осъществяване на държавния план-прием за учебната 2020/2021 година. Работната среща бе с цел Общината да посредничи между бизнеса и професионалните училища при подготовката на кадри за нуждите на икономическото й развитие.

Бяха обсъдени мерки за реализиране на приема в общината съобразно: реализация на приема за учебната 2019/2020 г., баланса между брой завършващи ученици седми клас /179/ и планиран прием за общината, насърчаване на работодателите да гарантират потенциална заетост на учениците след завършване на образованието, проучване потребностите на местния пазар на труда.

Срещата бе открита от д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен, по време, на която се получи ползотворна дискусия между директори и зам.-директори на средните училища, служители от общинска администрация, представители от Дирекция ,,Бюро по труда“ и местния бизнес. Г-н Еленко Начев – началник на РУО – Ловеч, г-жа Иваничка Буровска – началник отдел ,,Организационно-методическа дейност и контрол“, г-жа Даниела Йотова – ст. експерт по проф. образование и обучение и г-н Борис Врабевски – Зам.-кмет на Община Тетевен, също се включиха в работната среща.

Реклама

Направен бе анализ на реализирания прием в средните учебни заведения за учебната 2019/2020 г. – брой планирани и реализирани паралелки по професии и профили, пълнота на паралелките, предприети действия за популяризирането на предлаганите професии и т.н.

Бяха разгледани и проекто-предложенията за държавния прием за учебната 2020/2021 година на средните училища в община Тетевен. ПГ по строителство, електротехника и услуги – гр. Тетевен заяви 2 паралелки: 1 п. с 2 професии – „Строител“, специалност „Външни облицовки и настилки“ и „Сътрудник в малък и среден бизнес“, специалност „ Малък и среден бизнес“ и 1 п. с 2 професии – „Техник по транспортна техника“, специалност „Автотранспортна техника“ и „Оператор в производството на облекло“, специалност „Производство на облекло от текстил“ /дуална система на обучение/. НПГГСД „Сава Младенов” – гр. Тетевен заяви 3 паралелки: 1 п. „Горско и ловно стопанство“ с усилено изучаване на английски език, 1 п. „Горско стопанство и дърводобив“/дуална форма/, ½ п. „Механизация на горското стопанство“ и ½ п. „Мебелно производство“ /дуална форма/. СУ „Георги Бенковски“ – гр. Тетевен заяви 2 паралелки: Профилирана – професия „Софтуерни и хардуерни науки“, Професионална с две професии – ,,Организация на хотелиерството“ и „Застрахователно и осигурително дело“.

Реклама