Областният управител Ваня Събчева отчете работата на администрацията си за 2019 година

Реклама

Областният управител Ваня Събчева покани медии и граждани на брифинг, на който представи работата на администрацията си през 2019 година. В него освен зам.-областните управители Илиян Тодоров и Бойко Пъдарски на разположение да отговарят на въпроси бяха и директорите на дирекции Ваня Иванова и Нели Митева.

Две са темите, които предизвикаха голям обществен интерес към работата на институцията Областен управител – почистването на р. Вик, възложено от нас и спечеленото дело в Административен съд срещу решение на Общински съвет Ловеч за провеждане на местен референдум, подчерта Събчева и поясни, че по първата се поднесе от някои медии некоректна информация. Тя се спря подробно на мотивите си и законовите възможности пред Областен управител за възлагане на договор с предмет на дейност „Почистване речното корито на река Вит, в района на АМ „Хемус“ в участъците от км 87+800 до км 103+150, включително пътен възел Боаза и пътен възел Дерманци, съгласно утвърдена програма за планово почистване на речните участъци в извън урбанизираните територии на област Ловеч за 2019 г.“, като повтори вече изразената си позиция –  на първо място компрометираните участъци, констатирани при многобройни проверки на Междуведомствена комисия, второ – предприемане на реални мерки за защита от наводнения и не на последно място – изграждането на АМ „Хемус“ – важен национален обект, който изисква и създаване на нормална зона за работа около строителните дейности. „Както вече многократно обясних, в договора изрично е записано, че изпълнителят е длъжен да спазва  законовите изисквания, свързани с дейностите по почистване на речните участъци и да осигури безопасни условия на труд при извършване на тези дейности, както и че е длъжен да се обърне към РИОСВ – Плевен и Басейнова дирекция „Дунавски регион“ /БДДР/ – Плевен, за да получи становище и разрешение за ползване на воден обект“, поясни Събчева, като за пореден път уточни, че от своя страна е уведомила БДДР за започнала процедура по почистването на р. Вит. Ваня Събчева припомни, че след получено писмо от Басейнова дирекция, че няма правно основание за извършването на посочените дейности, незабавно е информирала фирмата изпълнител, като с писмото си е разпоредила прекратяване на всички дейности по този договор до събирането на изискуемите по закон документи, становища и разрешителни.

Събчева подчерта още, че след получаване от БД и РИОСВ предписание за изготвяне на проект за възстановяване на речното корито, такъв вече е изготвен в срок и предоставен на институциите, от които зависи неговото изпълнение.

Реклама

„Тук ще уточня, че предписанието е не защото сме нарушили или сбъркали, а защото Областен управител е единствената институцията, която по Закона за водите може да възложи в извън урбанизирана територия такива дейности“, акцентира още областният управител и поясни, че предстои да се изготви техническо задание и обществена поръчка за изпълнение. По думите на Ваня Събчева за нея е важно да се извършат укрепващите и почистващи дейности, особено около селата Торос и Дерманци, защото там има най-силно компрометирани участъци.

Вторият въпрос, предизвикал силен обществен интерес, е спечеленото дело пред Административен съд Ловеч по решение за Общински съвет Ловеч за провеждане на местен референдум с въпрос: „Желаете ли Община Ловеч да обособи общинско дружество ВиК – Ловеч със 100 % общинско участие, като за целта излезе с активите си от сегашното дружество, в което мажоритарен собственик е държавата, а Ловеч има 28 % от капитала?“.

„Това бе популистко предложение, което роди популистко решение. Тези, които са работили то да бъде предложено и прието са били напълно наясно, че то не може да бъде осъществено. И единствено го използваха с предизборна цел чрез създаване на лъжлива представа за бързо и лесно решение на обществените проблеми с пълна липса на отговорност. Поради сериозни закононарушения, описани в решението на съда, той го отмени“, каза Ваня Събчева и припомни мотивите на магистратите, които се припокриваха с мотивите на Областен управител срещу решението.

Ваня Събчева припомни, че в област Ловеч няма консолидиран ВиК оператор, а това означава, че през този програмен период ние не можем да се възползваме от европейските средства за ремонт на водопроводната и канализационната мрежа. Единственият начин за ремонти на водопроводната мрежа е да се търси национално финансиране. „Ние сме получавали такова финансиране, благодарение на МРРБ, което ни отпусна средства за ремонт на стената на хидротехническо съоръжение на „Долно Езеро“, чрез което се подава питейна вода на около 28 000 души от градовете Луковит, Ябланица, Червен бряг, и прилежащите села от водоснабдителна група „Златна Панега”. През изминалата година във връзка с необходимостта от реконструкция на водопровод публична държавна собственост, е обявена процедура за възлагане на обществена поръчка за „Реконструкция на Водоснабдителна група „Черни Вит – Луковит“, І етап. Постъпила е една оферта, която е отворена на 03.12.2019 г., комисията продължава работата и се надявам да се избере изпълнител съвсем скоро и отново да сключим споразумение за финансиране от МРРБ“, поясни Събчева. Тя коментира още, че през 2020 година предстои изготвянето на регистър на всички активи, след това ще се направи ревизия и приоритетно следва да бъдат ремонтирани и рехабилитирани най-застрашените участъци.

В отчета си областният управител се спря на дейностите на администрацията, свързани с произвеждането на двата вида избори – европейски и местни, като благодари на екипа си за отличната работа.

През 2019 година продължи изплащането на обезщетенията на собствениците на имоти по трасето на АМ „Хемус“ Ябланица-Боаза, с помощта на служителите на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Ловеч е разработен План за защита при бедствия на област Ловеч, създаден е Областен съвет за хората с увреждания, проведе се първото заседание на Областна координационна група за учене през целия живот, ОУ се включи като партньор в проект „Създаване на ПЧП „Северозападен регионален борд „Образование – Бизнес“, реализирани успешно са всички предвидени дейности по изпълнение на Комуникационната стратегия на Република Българияпо темата „Толерантност и превенция на езика на омразата“ и представяне на културното многообразие на Европа, съвместно с Драматичен театър организирахме инициативата „Нощ на литературата 2019“.

През втората половина на 2019 г. Областен управител Ловеч бе председател на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район и освен че проведохме две заседания на Регионалният съвет за развитие в Ловеч, на които се обсъдиха важни за развитието на региона въпроси, Областна администрация домакинства и провеждането на стратегически консултации за регионално развитие с участието на представители МРРБ и Световната банка и различни заинтересовани страни. На тях бяха дискутирани въпроси, свързани с нов подход в областта на регионалното развитие, планирането на новия програмен период 2021-2027 и други важни теми, представен бе и потенциалът на Северозападен район и идеите за неговото бъдещо развитие на форум „Социално-икономическия анализ на районите в Република България“, организиран от ГД „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“ на МРРБ и Националният център за териториално развитие ЕАД.

„И през 2019, и през следващата година теми в работата ни ще бъдат и здравеопазването в областта, и образованието – знаете демографските проблеми в страната и в областта дават своя отпечатък вече трайно, и социалната политика и работата на социалните институции, не последно място възможностите за икономическо развитие – напредва работата по създаването на икономическа зона – това беше започнато в този мандат от предходния областен управител. Тази година няма редовни избори, но пък има друго предстоящо събитие, в което институцията Областен управител ще има съществена роля – това е подготовката за преброяването 2021 година. През юни може би ще бъде съставен Областен щаб, който ще се председателства от зам.-областен управител, ще бъдат назначени общинските комисии и ще започне същинската работа. Следващата година на 22 януари стартира електронното преброяване, което ще продължи 10 дни и веднага след него стартира преброяването чрез лично анкетиране на гражданите от преброители – тоест на хартиен носител“, обобщи Ваня Събчева и отговори на всички поставени й въпроси.

Реклама