Бойко Пъдарски: 1287 решения на общински съвети проверени, 5 е върнал Областен управител и едно е влязло в съда през 2019-та

Реклама

През 2019 година са проверени 1287 решения на общинските съвети в област Ловеч, отразени в 110 протокола от проведените заседания. Изготвени са 5 заповеди за връщане и ново разглеждане и една жалба до Административен съд за незаконосъобразни решения на Общинските съвети в Априлци, Ловеч, Ябланица и Луковит. Това отчете зам.-областният управител Бойко Пъдарски на брифинг на Областен управител, на който бе представена дейността на институцията през 2019 година.

В съответствие със задължението за подпомагане на областния управител в осъществявания от него контрол за законосъобразност на решенията на общинските съвети експертите се запознават с материалите за предстоящите заседания и извършват контрол за законосъобразност на взетите решения от общинските съвети при стриктно спазване на законно установените срокове. Това е огромна информация и изисква огромните усилия на експертите на Областна администрация за прецизност в работата им, подчерта Пъдарски, в чийто ресор е работата с органите на местно самоуправление, взаимодействие, координация и контрол върху кметствата и общините, и контрол върху решенията на общинските съвети за  законосъобразност.

Справката, която той представи, сочи и кои са оспорените решения:

Реклама

Със Заповед № РД-07-82 от 11.06.2019 г. е върнато Решение № 495 от 28.05.2019 г. на Общински съвет Ябланица за извършване на дейности по продажба на дървесина на корен от имот, собственост на община Ябланица, без при процедурата да са приложени изискуемите по закон доказателства за формиране за начална тръжна цена на дървесината по видове на база изготвен сравнителен анализ.

Със Заповед № РД-07-122 от 05.08.2019 г. е върнато Решение № 583 от 25.07.2019 г. на Общински съвет Априлци за извършване на дейности по продажба на дървесина на корен от имот, собственост на община Априлци, без при процедурата да са приложени изискуемите по закон доказателства за формиране за начална тръжна цена на дървесината по видове на база изготвен сравнителен анализ.

Със Заповед № РД-07-136 от 10.09.2019 г. е върнато  за ново обсъждане Решение № 560 от 23.08.2019 г. на Общински съвет Луковит заради незаконосъобразно учредяване на отстъпено право на строеж за изграждане на сграда, без да има данни за собствеността на имота и неспазване на изискването по Закона за общинската собственост за публичен търг или публично оповестен конкурс, съобразно предвижданията на влязъл в сила подробен устройствен план.

Със Заповед № РД-07-139 от 10.09.2019 г. е върнато  за ново обсъждане Решение № 565 от 23.08.2019 г. на Общински съвет Луковит поради несъобразяване с материалните разпоредби на закона, касаещи премахване на улица публична общинска собственост, прието при това с липса на мнозинство от две трети от общия брой на съветниците.

Със Заповед № РД-07-140 от 11.09.2019 г. е върнато Решение № 1081 от 29.08.2019 г. на Общински съвет – Ловеч, тъй като при определяне на цената за предоставяне под наем на имоти с начин на трайно ползване полски пътища – общинска собственост, не е спазен размерът на законово определеното средно рентно плащане за землището на съответното населено място.

По дело, образувано по жалба на Областен управител от 10 октомври 2019 г.,  Ловешкият административен съд ОТМЕНИ като незаконосъобразно Решение №1107 от 26.09.2019 г. на Общински съвет – Ловеч за произвеждане на местен референдум с цел обособяване на ново общинско ВиК дружество и излизане на Община Ловеч от сегашното.

През 2019 г. продължи изплащането на обезщетенията на собственици на имоти, отчуждени с решение на Министерски съвет за изграждане на новото трасе на АМ „Хемус“ в участъка Ябланица – Боаза, като са постъпили две нови заявления и са изплатени обезщетенията за три имота/части от имоти, на обща стойност 1245 лв., поясни Пъдарски. Той разясни в подробности как върви процесът по подготовка на изплащането на обезщетения на собственици на имоти и по новите участъци от АМ „Хемус“, които се изграждат в момента.

Утвърдени са образци и назначена комисия, която да разглежда постъпилите заявления за изплащане на обезщетение за имотите, отчуждени за изграждане на обект „Автомагистрала „Хемус“, участък с обхват от км 122+260 до км 139+340 в землищата на с. Каленик, с. Лисец, с. Баховица и с. Славяни, област Ловеч с Решение № 508 от 26 август 2019 г. на Министерски съвет, на интернет страницата и на таблото за обяви на Областна администрация Ловеч е публикувана обява, с която се уведомят правоимащите лица, че във връзка чл. 39а , ал. 2 от Закона за държавната собственост в Областна администрация Ловеч се приемат документи, доказващи правото на собственост върху имотите.

До 31.12.2019 г. са постъпили  общо 67 заявления за изплащане на обезщетения, от които са разгледани 36. Изплатени са обезщетения по 23 от заявленията за 23 отчуждени имота на обща стойност 78 015 лв.

Със заповед от 23.12.2019 г. е публикувана и обява, с която да се уведомят правоимащите лица, че във връзка чл. 39а , ал. 2 от Закона за държавната собственост и Решение № 671 от 12.11.2019 г. на Министерски съвет в Областна администрация Ловеч, се приемат документи за изплащане на паричното обезщетение за имотите и части от имотите, отчуждени за изграждане на обект „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 87+800 до км 103+150, включително пътен възел „Боаза“ и пътен възел „Дерманци“, подучастъци от км 87+800 до км 94+960 и от км 96+600 до км 103+150, намиращи се в землищата на с. Дерманци, с. Торос и с. Пещерна, община Луковит, землището на с. Български извор, община Тетевен, и землището на с. Брестница, община Ябланица, област Ловеч. Одобрени са списък на документите, които следва да представят правоимащите лица и примерни образци.

До края на 2019 г. не са постъпвали заявления за изплащане на обезщетения за имоти, отчуждени с това решение.

На въпрос на БТА продължава ли инициативата „Да освободим тротоарите за пешеходците“, Пъдарски подчерта, че тя не е прекъсвана, но нейният успех зависи от волята е желанието на компетентните органи и местните власти за справяне с този проблем.

Реклама