Обсъдиха проблемите с водоснабдяването на община Тетевен

Реклама

На 14 януари 2020 г. по инициатива на Кмета на Община Тетевен – д-р Мадлена Бояджиева се състоя среща-обсъждане на проблемите с водоснабдяването на община Тетевен. На срещата присъстваха Ваня Събчева – Областен управител и Председател на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ АД – гр. Ловеч, инж. Данаил Събевски – Изпълнителен директор на „ВиК“ АД – гр. Ловеч, Мария Стойчева – Председател на ОбС-Тетевен, Тони Стоев и Борис Врабевски – Зам. Кметове на Община Тетевен, инж. Валя Боева – ръководител Производствено поделение – Тетевен „ВиК” АД гр. Ловеч, Валентина Николаева – Директор на дирекция „Специализирана администрация“ в Община Тетевен,  инж. Михаил Куманов – Началник на отдел „Устройство на територията и инвестиционна дейност“ на Община Тетевен и Ивелина Добрева – Гл. секретар на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ АД – гр. Ловеч.

Коментирани бяха всички проблеми с водоснабдяването на територията на община Тетевен, както и търсенето на решения за тях. Позицията на Община Тетевен представи кметът д-р Мадлена Бояджиева, която сподели, че проблемите са сериозни на всички нива на водопреносната система – при водохващанията, които се характеризират с непостоянен сезонен дебит и рязко намаляване на водата в тях през летния и есенния сезон, в магистралния водопровод Рибарица-Тетевен, изграден в по-голямата си част от стари тръби, в амортизираната улична водопроводна мрежа – тръби, поставяни през 1938г – 1939г. Тя поясни, че според налични справки тръбите в града, поставени преди повече от 60 г., са  28.27%, 28.33% са поставени преди 60-50 г., 27.28% преди 40-30 г., 13.54%  са между 30-20 г. и под 20 са около 1 %, като преобладаващи са етернитовите тръби. Всичко това води до големи загуби на питейна вода, постоянните аварии и ежегоден воден режим в сухите периоди на годината.

Бяха обсъдени проблемите в селата и в частност режимът на с. Глогово, където водопроводната инфраструктура е изграждана отдавна, а предвид повишената консумация на вода, изсичането на горите и засушаването, в момента наличната вода не може да задоволи нуждите на жителите. Инж. Събевски каза, че местните източници няма да могат да решат генералния проблем на селата, а ще трябва да се смени водопреносната мрежа и  да се изградят помнени станции за водоснабдяване от магистралния водопровод.

Реклама

Припомнено бе, че през последните три години Община Тетевен извърши поетапна подмяна на част водопровода на гр. Тетевен, с. Голям извор и с. Галата – със собствени средства, средства от държавата и с подкрепата на „ВиК“ АД – гр. Ловеч. Беше потвърдено от инж. Валя Боева – ръководител Производствено поделение – Тетевен „ВиК” АД гр. Ловеч, че подмяната на водопровода, извършена до този момент само на двете големи улици в Тетевен „Иван Вазов“ и „Емил Марков“ през 2018г. и 2019г. вече е дала резултат, като с 15 л./сек. се е увеличило водоподаването към потребителите. Добрата новина е, че вече 8 % от водопреносната мрежа са ремонтирани в последните 3 години, а именно 3140 м. от 38 481 м.

Д-р Бояджиева продължи дискусията, посочвайки, че е нужна точна картина и анализ на състоянието на Вик мрежата и на проблемите, за да се види кои от тях трябва да се решат приоритетно. Нужно е и да се намери финансиране и да се  сезирайки по-висшите институции. Неглижирането на проблемите в много общини вече доведе до сериозни сътресения. Необходима е по-добра координация в действията на институциите, отговорни за водостнабдяването, чести срещи по конкретни наболели въпроси и общи действия.

Инж. Михаил Куманов поднесе информация за състоянието на ВиК мрежата, посочвайки  постоянните загуби на вода от течове и кражби, проблемите с възстановяване на пътната инфраструктура след отстраняване на аварии по водопреносната мрежа и пълната липса на решение за пречистване на вода. Г-жа Николаева представи справка и обзор на състоянието и проблемите с водоснабдяването на всички населени места в община Тетевен.

Кметът постави въпроса към експертите от „ВиК“ АД – гр. Ловеч дали 2-те водохващания в период на маловодие могат да захранят град Тетевен или трябва да се търси нов водоизточник, а категоричният отговор на изпълнителния директор на Вик“ АД – гр. Ловеч – Данаил Събевски бе, че без нова водопреносна мрежа не може да се стигне до избягване на 20% загуби, които в момента се наблюдават.

Посочена бе необходимостта от нов резервоар в гр. Тетевен, тъй като през август, септември и октомври няма вода във водохващанията и населението се налага да е на постоянен режим. Според инж. Събевски дългосрочното генерално решение на проблема за бъдеще в България ще бъдат язовири, без язовир, нищо не може да гарантира целогодишно наличие на вода.

Мария Стойчева – Председател на ОбС-Тетевен отправи въпрос към инж. Събевски за инвестициите, които ще бъдат направени от ВиК АД – гр. Ловеч. Той посочи, че въпреки, че в плана на дружеството за 2020 г. няма предвидени инвестиции, все пак ще бъдат ремонтирани 2 улици (неподменените участъци от ул. Ив. Вазов и част от ул. С. Куманов) в гр. Тетевен. Въпросът за инвестициите на ВиК АД – гр. Ловеч се очаква като официален отговор до ОбС – Тетевен в следващите дни.

Консолидирано беше, че стратегическите стъпки по решение на проблемите са:

  • работа в посока резервиране на вода и изграждане на нови резервоари
  • поетапна подмяна на водопреносната мрежа на територията на цялата община
  • изграждане на помпени станции за някои от селата, които да се водоснабдяват от магистралния водопровод.
  • искане на финансиране и подкрепа от МРРБ;

Областният управител Ваня Събчева призова представителите на институциите да се обединят, за да излязат с общо становище пред Министерство на регионалното развитие и благоустройството за необходимостта от подкрепа по решаването на проблемите с водоснабдяването на община Тетевен.

Прието бе общото становище да бъде изработено в рамките на месец и предоставено на МРРБ, с цел да се действа за споразумение с министерството за проектиране на водопровод и финансиране на съответните дейности.

Реклама