Работна среща на АВиК и представители на общините проведе Ваня Събчева

Реклама

Работна среща между служители на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ АД – Ловеч и представители на общините, членуващи в нея проведе областният управител Ваня Събчева в качеството си на председател на АВиК.

Преди обсъждане по същество на заложените в дневния ред теми, бяха припомнени някои основни неща за Асоциацията по ВиК – тя е юридическо лице със седалище и адрес в Областната администрация, не е търговско дружество, не формира и не разпределя печалба, учредена е на 31май 2010 г., АВиК – това са Областен управител като представител на държавата и кметовете на общините Априлци, Летница, Ловеч, Луковит, Тетевен, Угърчин и Ябланица, АВиК НЯМА  инвестиционна програма, такава има към Регионалния генерален план /РГП/ към бизнес плана на ВиК Оператора, АВиК не може да бъде бенефициент и според действащото законодателство инвестиции във ВиК системите и съоръженията в обособената територия може да се извършват само от ВиК оператора или от членовете на Асоциацията, чиято собственост са, в зависимост от уговореното в договора с ВиК оператора.

Работната среща обсъди предстоящо предаване на Публични активи във връзка с  отчитане на инвестициите, извършени от Оператора, стартиране на процедура по предаване на  Публични активи  на Оператора за поддръжка и експлоатация, финансирани със средства на собственика, които имат разрешение за ползване и са въведени в експлоатация, както и инвентаризация на Публични активи във връзка с изваждането им от експлоатация /бракуване/.

Реклама

На общините бе представена информация за финансиране на проекти от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) във връзка с изискванията на Директива 91/271/ЕИО за пречистване на отпадъчни води.

Допустими са проекти в агломерациите между 2000 и 10 000 е.ж. и над 10 000 е.ж., за които не е предвидено финансиране за изграждане на ВиК инфраструктура чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ).

Общо предвижданите средства за изграждане и доизграждане на канализационни системи  в Луковит, Тетевен, Ябланица, Летница, Угърчин, Априлци и Галата са над 54 млн. евро, а за изграждане на пречиствателни станции за отпадни води (ПСОВ) в Угърчин, Тетевен, Летница, Галата и Априлци – близо 13 млн. евро.

След коментиране на поставени въпроси от представители на общините, председателят на АВиК Ваня Събчева подчерта: „В резултат на засушаването има населени места с проблеми с водоподаването, места, на които мрежата е стара и силно амортизирана и се нуждае от подмяна, има чести аварии. Всяка една община може освен със собствени средства да работи за подобряване на ВиК-инфраструктурата си, да кандидатства и със свой проект за финансиране от държавния бюджет, Европейските програми за финансиране във ВиК сектора не могат да бъдат използвани от АВиК – Ловеч, поради това, че тя не е консолидирана – на територията има два ВиК оператора“.

Добре е да стане ясно, подчерта още Ваня Събчева, че ние всички сме Асоциацията по ВиК, а аз като председател съм представител на държавата и за всяко едно решение получавам пълномощни от две министерства, а и АВиК не може да финансира никакви проекти, защото няма такъв бюджет. Областна администрация може да си финансира публичната държавна мрежа, както сме го и правили – и за ХТС „Долно езеро“, където обезпечихме водоподаването за над 28 000 души население, и с „Видрите“, където процедурата по обществената поръчка е на финала. Това могат да правят и общините, за да решават поетапно проблемите си с ВиК-инфраструктурата.

Реклама