Обсъдиха предварителния проект на Общия устройствен план на Община Тетевен

Реклама

На основание чл. 127, ал. 1 от Закона за устройство на територията и чл.21, ал.1 от Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка и във връзка с чл.81, ал.1, т.1 от Закона за опазване на околната среда на 27-ми януари 2020 г., в салона на Община Тетевен се проведе обществено обсъждане на окончателния вариант на предварителен проект на Общ устройствен план на Община Тетевен и Доклад за екологична оценка на плана.

Общественото обсъждане бе водено от арх. Павел Михайлов – Главен архитект на Община Тетевен, като разяснения изложиха и арх. Николай Андреев и г-жа Елена Дякова – представители на ДЗЗД „План Консулт Тетевен“, гр. Варна и инж. Радка Саръстова – представител на „Лемна Екоинвест“ ЕООД, гр. Бургас, изработващи екологичната оценка на плана. Своите мнения и предложения изразиха и Валентина Николаева – Директор Дирекция „Специализирана администрация“ и инж. Михаил Куманов – началник отдел „Устройство на територията и инвестиционна дейност“, Васил Вълков – началник отдел „Европейски програми и проекти и околна среда“.

Инж. Саръстова обясни същността на Доклада за екологична оценка, а именно, че той е един цялостен документ, който обхваща и компонент биоразнообразие и резултатите отразени в оценката за степента на въздействие. Поясни, че съобразявайки се със законодателството и факта, че 90% от територията на община Тетевен е в режим на защитени зони, е направено максимално да бъдат задоволени интересите на гражданите.

Реклама

На общественото обсъждане бяха поканени кметовете и кметските наместници на населените места в общината, общински съветници, Ръководител Общинска служба ,,Земеделие“, Ръководител дейност ,,Управление и стопанисване на общинските гори“, Директор ТП ДСГ, Районните поделения на ВиК и ЧЕЗ, граждани. 

Реклама