Община Тетевен с над 21 млн. лв. бюджет за 2020 година

Реклама

ОбС-Тетевен прие проектобюджета на Община Тетевен за 2020 г. в размер на 21 607 257 лв. Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен, коментира, че това е един добре балансиран бюджет, който ще осигури средства за всички сфери на обществения живот, за продължаване реконструкцията и рехабилитацията на техническата инфраструктура, за създаване на благоприятни условия за развитие на местната икономика и повишаване на стандарта на живот на местното население.

Планираните  приходи са 21 607 257 лева, в т.ч. приходи за държавни дейности – 13 051 316 лв. – отн. дял –  60% и приходи за местни дейности – 8 555 941 лв.  – отн.дял –   40%. 

От общинския бюджет и тази година най-много са средствата, които се отделят за образование – 9 830 622 лв., следвани от функция Жилищно строителство и БКС – 4 346 893 лв. Средставата за Общи държавни служби  са 2 373 902 лв., а за перото  Социално осигуряване и грижи –  1 430 117 лв.

Реклама

Проектобюджетите на кметствата на територията на община Тетевен, без средствата по инвестиционната програма, са както следва:

  • с. Рибарица – 103 990 лв.;
  • с. Черни Вит – 79 204 лв.;
  • с. Гложене – 93 230 лв.;
  • с. Голям извор – 89 928 лв.;
  • с. Български извор – 70 588 лв.;
  • с. Галата – 88 203 лв.;
  • с. Градежница – 87 473 лв.;
  • с. Глогово – 80 531 лв.

Инвестиционната програма на Община Тетевен за 2020 г. възлиза на 8 982 638 лв. В нея планираните средства от общинския бюджет са 2 745 494 лв., а средствата по европейски проекти са 6 237 144 лв. За всяко населено място има отделени средства и са определени обекти. За текущи ремонти са предвидени 127 903 лв.

Д-р Бояджиева коментира, че обектите, включени в инвестиционната програма, са определени след обстоен анализ, съобразени са с предложенията на кметовете на селата като е търсен баланс между потребности на местната общност и финансови възможности на общината. ,,Ръководили сме се от обществената значимост на всеки обект и ползата от него за възможно по-голям брой граждани“.

През 2020 г. ще стартират два проекта по Програма за развитие на селските райони – за реконструкция на централния градски площад в Тетевен на стойност 932 592 лв. и за изграждане, оборудване и обзавеждане на комбинирана спортна площадка в с. Български извор на стойност 115 551 лв.

Действащи проекти през 2020 година са 5 проекта по ОП ,,Развитие на човешките ресурси“, 2 по ОП ,,Наука, образование и интелигентен растеж“ и 3 по Програма за развитие на селските райони.

Основните разходи, финансирани с местни приходи са за: издръжка на общинска администрация и администрация в кметства – 382 720 лв.; издръжка на Общински съвет – 348 150 лв.; средства за текуща издръжка на детски градини за 2-4 годишни деца – 361 650 лв.; Домашен социален патронаж – 394 700 лв.; разходи за чистота – 1 061 100 лв.; осветление улици и площади и поддържане на уличното осветление – 286 500 лв.; озеленяване – 142 500 лв.; управление и стопанисване на общинските гори – 316 581 лв.; разходи за зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа – 151 300 лв.

Община Тетевен увеличи еднократната помощ за новородено дете от 200 на 500 лв., с цел продължаване на политиката за стимулиране раждаемостта и подкрепата на младите семейства в общината.

Реклама