8.8 % е относителният дял на заетите лица в нефинансовите предприятия в Тетевен

Реклама

По окончателни данни на Националния статистически институт, годишен отчет за дейността си през 2018 г. са представили 5 636 нефинансови предприятия, осъществявали дейност в област Ловеч, или с 2.0% повече в сравнение с 2017 година.

Най-голям относителен дял имат нефинансовите предприятия от сектор „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” – 37.3%, следван от сектор „Преработваща промишленост” – 12.8% и сектор  „Хотелиерство и ресторантьорство” – 9.9%.

Най-голям е броят на микропредприятията (до 9 заети) – 5 210, или 92.4%  от общия брой предприятия. Малките предприятия (от 10 до 49 заети) са 6.1%, средните предприятия (от 50 до 249 заети) – 1.3%, а големите предприятия (над 250 заети) – 0.2% от всички предприятия в областта.

Реклама

Предприятията, приключили 2018 г. с печалба, са 4 178, със загуба – 829 и с нулев финансов резултат – 629.

Фиг. 1. Структура на нефинансовите предприятия в област Ловеч според крайния финансов резултат от дейността им през 2018 година

Нетни приходи от продажби

Реализираните нетни приходи от продажби за областта са на стойност 2 408 млн. лв., което е с 4.8% повече спрямо 2017 година. Най-голям е делът на сектор „Преработваща промишленост”, в който са реализирани 1 205 млн. лв., или 50.0% от нетните приходи за областта, следван от сектор „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” – 700 млн. лв., или 29.1%.

Произведена продукция

През 2018 г. нефинансовите предприятия в област Ловеч са произвели продукция в размер на 1 831 млн. лв., или с 5.4% повече спрямо предходната година.

Водещ в икономиката на областта е сектор „Преработваща промишленост”, в който са произведени 64.8% от общата продукция, следван от сектор „Селско, горско и рибно стопанство” – 8.1% и сектор „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” – 7.1%.

Заети лица

Броят на заетите лица в нефинансовите предприятия в област Ловеч е 29 508, което  е с 1.9% по-малко спрямо 2017 година. С най-висок относителен дял е сектор  „Преработваща промишленост” – 48.7% от общия брой заети,  следван от сектор „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” – 19.3%.

В микропредприятията работят 32.8% от заетите в областта, в малките предприятия – 23.3 %, в средните предприятия – 22.0%, а в големите предприятия – 21.9%.

С най-голям относителен дял на заетите лица в нефинансовите предприятия в областта е община Ловеч – 36.5%, следвана от община Троян – 35.5% и община Тетевен – 8.8%.

Методологични бележки

Обхват – всички сектори по КИД – 2008 с изключение на „Финансови и застрахователни дейности“, „Държавно управление“, „Дейности на организации с нестопанска цел“ и „Дейности на домакинствата“.

Брой предприятия – всички предприятия, които са били активни през цялата или част от референтната година и са представили годишен отчет за дейността си в НСИ и/или НАП.

Оборотът включва стойността на всички приходи от продажби на собствена продукция, купени и продадени в същия вид стоки, предоставени услуги и продадени суровини и материали, включително начислените акцизи, които са фактурирани през отчетния период. Не се включват приходите от продажби на дълготрайни активи, приходите от финансирания, финансовите и извънредните приходи. В стойността на оборота не се включват и начислените данъци от вида на данъка върху добавената стойност (ДДС), които са за сметка на крайния потребител.

Произведената продукция включва стойността на оборота, намалена с балансовата стойност на продадените активи, без тази на собствените дълготрайни активи. В нея се включва и изменението на запасите от продукция и незавършено производство, както и стойността на направените разходи за придобиване на активи по стопански начин.

Финансов резултат – разликата между печалбата и загубата за дадено ниво на агрегация.

Заети лица – всички лица, работещи в дадено предприятие на пълно или непълно работно време, включително сезонните и надомните работници (преизчислени в еквивалент на пълна заетост), работещите собственици, наетите по договор за управление и контрол, наетите по извънтрудови правоотношения (граждански договори), които не работят при друг работодател и неплатените семейни работници.

Реклама