Множество интересни инициативи, включени в Общинския план за младежта на Община Тетевен за 2020 г.

Реклама

Общинският план за младежта на Община Тетевен за 2020 г. е изпълнен с множество интересни инициативи. Той се изготвя в изпълнение на Закон за младежта, Националната стратегия за младежта 2012-2020 г. и Общинската програма за младежта за периода 2017-2020 г., като се финансира от Общинския бюджет.

В Общинския план за младежта за 2020 г. са очертани всички дейности, инициативи и проекти на активните млади хора от общината. Те са насочени към подрастващите и младите хора на възраст от 15 до 29 години, организирани или не в различни структури, без оглед на тяхната национална, социална и културна принадлежност.

Годишният план се ръководи от 5 стратегически цели:

Реклама

Стратегическа цел 1: Създаване на благоприятна и подкрепяща среда за качествено образование и професионална реализация на младите хора в общината. В нея са включени инициативи като ,, Годишни номинации за Ученик на 2019 г. с постижения в общообразователната и професионалната подготовка“, Номинация „Работодател и инвеститор на годината“, Работна среща с участие на младежи на тема – „Взаимодействие между младите хора и местната власт“, Реализиране на държавния план-прием в професионалните училища в съответствие с развитието на икономиката и нуждите на местния бизнес /учители- община-работодатели-бюро по труда/, Изграждана на общинска система за кариерно ориентиране и консултиране и др.

Стратегическа цел 2: Създаване на устойчив механизъм за облекчаване бита и насърчаване раждаемостта, решаване на социални проблеми на младите хора като предпоставка за задържането им в общината. Участващи в инициативите по тази цел са младежи с увреждания от ДЦЛУ, ЦНСТПЛУИ и ЦОП. От 2020 г. Община Тетевен увеличи еднократната помощ за новородено от 200 на 500 лв.

Стратегическа цел 3: Насърчаване на здравословен начин на живот и превенция на отрицателните обществени явления и прояви сред младите хора. Тя включва съвместна работа на МКБППМН и ЦОП за включване на деца с девиантно поведение и/или противообществени прояви в развиващи младежки дейности за превенция на развитието на престъпно поведение и др.

Стратегическа цел 4: Създаване на привлекателна и достъпна среда за развитие на младите хора в общината, разширяване възможностите за културни, спортни изяви и личностно развитие. В тази цел са заложени най-много дейности, сред които Областно състезание „Млад огнеборец“, Зелено училище „Бели Вит“, Общоградско презентиране на „Малка кулинарна книга с рецепти от Тетевенския край, съставена от ученици от клуб „Кухнята на моя роден край“, Коледен базар „С любов и усмивка за Коледа“, Ден на християнското семейство и др.

Стратегическа цел 5: Стимулиране гражданската активност и съпричастност на младите хора, както и участието им в местното самоуправление: развитие на междукултурния и международния диалог. Тук една от заложените дейности е Планиране и реализиране на общински дейности /конференции, кръгли маси, семинари или други прояви за повишаване на информираността на обществеността за философията на приобщаването/ в подкрепа на приобщаващото образование. Провеждане на ефективна медийна политика. Друга интересна дейност е Организиране на културни и спортно – развлекателни прояви съвместно с представители на побратимената с община Тетевен община Радовиш – Македония. За постигане на устойчивост на доброволческите инициативи от 2019 г. за запазване на горското богатство е предвидена общинска залесителна кампания под мотото ,,Да продължим започнатото“.

Подробности за изготвянето на Общинския план за младежта за 2020 г. на Община Тетевен и всички дейности, предвидени в него, може да видите на официалния сайт на Общината www.teteven.bg, раздел ,,Информация и дейности“.

Реклама