Община Тетевен продължава да извършва административно обслужване на гражданите, като са взети всички необходими предпазни мерки

Реклама

Във връзка с обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение и Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването и с оглед защита здравето на гражданите и предотвратяване разпространението на коронавируса COVID-19, Община Тетевен апелира гражданите да се възползват от заявяване, заплащане и получаване на административни услуги чрез лицензирани пощенски оператори или чрез Системата за сигурно електронно връчване през потребителски интерфейс на адрес: https://edelivery.egov.bg/.

Достъпът през интерфейса се осъществява след регистрация чрез средство за идентификация на потребителите (квалифициран електронен подпис, ПИК на НОИ и други, приети с държавен акт).

Информация за административните услуги, извършвани в Община Тетевен, може да намерите на официалната интернет страница на общината в секция „Административни услуги“- Вижте тук

Реклама

Заявки за административни услуги могат да се подават и по електронна поща, с приложени всички необходими документи, както и документ за платена такса. Приходната банкова сметка със съответните кодове за плащане са обявени на сайта на община Тетевен – Вижте тук. Изготвеният документ ще бъде връчен чрез лицензиран пощенски оператор за сметка на заявителя.

Жалби и сигнали, както и запитвания при необходимост от консултации могат да се подават и по електронна поща на официалните имейли на общината mayortn@abv.bg и mayor@teteven.bg. или на телефон 0678/5 22 00.

Реклама