Областна администрация Ловеч работи активно и в извънредно положение, продължава да изплаща обезщетения за АМ „Хемус“

Реклама

Две седмици след въвеждането на извънредно положение в страната заради вирусната инфекция COVID 19 данните сочат, че Областна администрация Ловеч продължава активно работата си. В деловодната система, за периода от 13 до 26 март 2020 г., са заведени като входяща и изходяща кореспонденция 426 документа, от тях: жалби, запитвания и молби на граждани – 6, заявления за услуги – 22, заповеди – 18, в т.ч. заповеди за дейността – 11, заповеди държавна собственост – 7;  протоколи от общински съвети  – 7,  кореспонденция ОМП и защита при бедствия – 36.

Осигурена и продължава работата на Информационния център при пълно спазване на изискванията за взети противоепидемични мерки.

Продължава работата и на комисията, която разглежда постъпилите заявления за изплащане на обезщетение за имотите, отчуждени с решение на Министерски съвет за изграждане на АМ „Хемус“, в землищата на с. Каленик, с. Лисец, с. Баховица и с. Славяни, област Ловеч. През периода от 13 до 26 март тя е провела две заседания, разгледани са 14 преписки, по които са изплатени 26 007,11 лв. За имотите в землищата на с. Дерманци, с. Торос и с. Пещерна, с. Български извор и с. Брестница е провела две заседания, на които са разгледани 14 преписки и са изплатени 21 540 лв.

Реклама

Общо за двата участъка са изплатени 47 547,11 лв. През периода са постъпили  общо 11 нови заявления за изплащане на обезщетения, които предстои да се разгледат.

През този период са проведени три заседания на комисията по управление на имоти и вещи – държавна собственост, като са разгледани общо 5 преписки. Изготвя се документация за обявяване на три търга за отдаване под наем на имоти – държавна собственост, и за два договора за предоставяне на  имоти-държавна собственост на ведомства.

Областна администрация продължава работата по осъществяване на административния контрол по законосъобразност на заповеди и решения на общинските съвети, както и по подготовка на информация за различни министерства, какъвто е случаят с информация до Инспектората на Министерство на културата относно изпълнение на административна мярка, касаеща възстановяване на къща-музей „Васил Левски“ в с. Батулци, община Ябланица.

Във връзка с напредналата фаза на подготовка на стратегическите документи за новия програмен период 2021-2027 г.е проследен първи проект на Споразумението за партньорство. Изпратено е подкрепително решение за съгласуване на изменение на Оперативна програма  „Региони в растеж“ 2014-2020 г. и индикативната й годишна работна програма за 2020 г., както и предложената Методология и критерии за подбор на операции „Борба с COVID 19“ по „Регионална здравна инфраструктура“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Във връзка с подготовка на Годишния доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на СЗР 2014-2020 г. за 2019 г. полученaта информация  от общините в областта, от Областно пътно управление (ОПУ) и Дирекция „Регионална служба по заетостта“ (ДРСЗ) се събира и обобщава.

Извършени са поредица от дейности, свързани с дейността на Областния кризисен щаб по здравеопазване във връзка с ограничаване на разпространението на COVID-19.  Проследява се ежедневно ситуацията по отношение на инфекцията в област Ловеч, както и всички административни мерки, заповеди и друга информация, които постъпват от министерства, РЗИ Ловеч и други институции.

Изготвена е информация до Логистично-координационен център, относно необходимост от предоставянето на допълнителни дезинфекционни материали и оборудване за нуждите на общините от област Ловеч, извън заявката за лични предпазни средства към РЗИ-Ловеч, както и писмо с предложение на фирма от Община Тетевен, готова да изработва маски и защитни облекла.

Предприети са необходимите действия за провеждане на неприсъствени заседания на Областния кризисен щаб по здравеопазване: актуализирана е заповедта за състава на Щаба, изпратени са материали за провеждане на първо неприсъствено заседание. Изпратено е писмо до членовете за събиране на предложения за включване на точки в дневния ред за провеждане на второ неприсъствено заседание на Областен кризисен щаб по здравеопазване към Областна администрация Ловеч.

Ежедневно се подготвя медиен интернет мониторинг на тема: Мерки против разпространението на коронавирус, който включва актуалната информация за потвърдените случаи, публикации, издадени заповеди и предприети действия от министерства, общини, областни администрации и др.

Във връзка с постановление на Окръжна прокуратура Ловеч от 18.03.2020 г. и указаните в обстоятелствената му част действия, предвид извънредните мерки за предпазване, ограничаване и преодоляване последиците от разпространението и заразата с COVID-19 е събрана и изпратена информация от общините на територията на област Ловеч за установените самотно живеещи лица, както и предприетите мерки за подкрепа на установените лица. Информацията ежеседмично ще бъде актуализирана на база изпратена информация от общините от областта.

Извършена е подготовка и проведено неприсъствено заседание на Областната епизоотична комисия. Координирани са действията на областно ниво с ОДБХ Ловеч по събиране на информация относно ваксинация за Нюкясълска болест по птиците. Проследени са получените списъци с информация относно отглежданите птици в личните стопанства от населените места в област Ловеч, във връзка с изпълнение на Програмата за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните и зоонозите –  в частта ваксинация Нюкясълска болест при птиците.

Във връзка с изготвянето на Годишен мониторингов доклад за 2019 г. за изпълнение на Областната стратегия за развитие на социалните услуги се събират и обобщават данните от общините.

Проведени са три заседания накомисията по управление на имоти и вещи – държавна собственост,на които са разгледани 5 преписки. Подготвена е тръжна документация за обявяване на търг за поставяне на вендинг машина в имот държавна собственост, заповеди за предоставяне на безвъзмездно управление на имоти държавна собственост и писмо за прекратяване на договор.

През отчетния период са изготвени 15 удостоверенияза липса или наличие на АДС, отговори на запитвания на граждани по телефона, осъществени дежурства на служители в Центъра за административно обслужване по график.

Всички служители изпълняват поставените им задачи компетентно и в срок, а със служителите, които осъществяват своите служебни задължения дистанционно, администрацията е в непрекъсната връзка.

Продължава и работата на пресцентъра на Областна администрация.

Реклама