Община Тетевен разширява обхвата на патронажната грижа за възрастни хора и лица с увреждания

Реклама

В условията на кризата, свързана с пандемията от COVID-19, една от основните задачи на Община Тетевен е подпомагане на възрастните и самотните хора. В тази връзка Общината разширява обхвата на патронажната грижа чрез включване по проект BG05M9OP001-2.101 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3”, като общата стойност на проекта е 161 865 лв. Основните дейности са предоставяне на услуги в домашна среда за хора от уязвими групи, във връзка със спазване на мерки срещу пандемията от COVID-19.

Идентифицирана е нужда от предоставянето на услуги по домовете на около 99 лица в контекста на създалата се извънредна епидемична ситуация в страната. Дейността е насочена към възрастни хора над 65 г. с ограничения или невъзможност за самообслужване, хора с увреждания и техните семейства и възрастни в риск, като по този начин ще се защити обществения интерес и ще се отговори на нуждите на населението от превенция разпространението на COVID-19.

Услугите за лицата по домовете ще включват доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства (закупени със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по договора), заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни услуги.

Реклама

Ще бъдат назначени 16 лица на пълен работен ден.

Реклама