Областният управител разпореди мерки срещу пожарите в горите и залесените площи

Реклама

Областният управител Ваня Събчева разпореди със своя заповед мерки срещу пожарите в горите и залесените площи в област Ловеч. Пожароопасният сезон  в горските територии и от 10 април до 31 ноември. През този период РД „Пожарна безопасност и защита на населението” (РД ПБЗН) и Регионална дирекция по горите – Ловеч (РДГ) самостоятелно или съвместно ще осъществят контрол по изпълнение на предвидените противопожарни мероприятия в горските територии. Непосредственото организиране на борбата с горските пожари да се осъществява от органите на „Пожарна безопасност и защита на населението“ със съдействието на Държавните горски стопанства (ДГС) и Държавното ловно стопанство (ДЛС), общините, собствениците и ползватели на горски територии, както и лицата, извършващи дейности в тях, пише в заповедта.

Директорите на ДГС и ДЛС да организират специализирани групи от служители и работници за участие в действия при гасенето на пожари в горски територии. Служителите и работниците да се осигурят с лични предпазни средства и защитни облекла, а кметовете на общини, кметове на населени места и кметски наместници, чрез създадените доброволни формирования, да организират и участват в действия при гасене на пожари в горски територии.

Забранява паленето на открит огън и извършването на огневи работи на разстояние по-малко от 100 м от границите на горските територии. Съгласно посочената в лесоустройствените проекти категоризация за стенен на пожароопасност в горските територии, директорите на ДГС, ДЛС, общините, собствениците и ползвателите на горски територии, намиращи се в област Ловеч, съгласувано с Районните служби ПБЗН да обозначат трайно терена и да информират населението за определените от тях участъци в горските територии с повишена пожарна опасност (I-ви клас), разпорежда още областният управител, като се изисква и да поддържат постоянна повишена бдителност и активност на целия персонал.

Реклама

В заповедта на областния управител се разпорежда РДГ да продължи изпълнението на регионалната си програма за опазване на горите от пожари и съвместно с РД ПБЗН да осъществява контрол по изпълнението на ГОП, както и по представените планове за действие при възникване на горски пожари в горските територии на ДГС, ДЛС, общините, собствениците и ползвателите на горски територии.

Особено внимание да се обърне на готовността на специализираните автомобили и екипите за патрулиране и първоначално погасяване на горски пожари; направата на нови и поддържане на стари просеки и минерализовани ивици съгласно ГОП; на контрола по създаване и поддържане на минерализовани ивици около земеделски земи, вилни зони, депата за битови отпадъци, гробищните паркове, туристическите хижи, почивните домове, служебните и жилищни постройки, складовете и др.; да се осъществява най-строг контрол по спазването на противопожарните правила от посетителите и работещите в горските територии и в съседство с тях, както и на почистването на сухите треви покрай ж.п. линии и пътища, линейните съоръжения, както и отстраняването на сухата и паднала дървесина в насажденията и културите от I клас на пожарна опасност.

За опазване на горите от пожари трябва да се организират денонощни дежурства по определен график в ДГС, ДЛС, общините, собствениците и ползвателите на горски територии, които имат утвърдени ГОП за защита на горските територии от пожари, както и да се изготви схема за оповестяване на всички нива, като при възникване на пожар в горските територии, ръководителите на ДГС, ДЛС, общините, собствениците и ползвателите на горски територии и РДГ незабавно да предават информацията до момента, съгласно утвърдената схема. В срок от 24 часа след възникване на горски пожар, наличната за него информация да се въвежда в информационната система на ИАГ от оторизираните за това служители в РДГ, нарежда още областният управител.

Реклама