Областният управител върна решение на Общински съвет Тетевен

Реклама

Областният управител Ваня Събчева със своя заповед върна за ново обсъждане решение на Общински съвет Тетевен. То е прието на 31 март и с него се приема разпределение на общата сума на средствата за финансово подпомагане на спортните клубове на територията на община Тетевен, приета с бюджета на община Тетевен за 2020 г. 

При осъществения контрол за законосъобразност е установено, че наредбата, по която са разпределени средствата, не отговаря на изисквания, настъпили с изменение на Закона за физическото възпитание и спорта, които са в сила от 19.01.2019 г. Според промените спортните клубове, кандидатстващи за финансиране пред община Тетевен, трябва да имат валидно членство в съответната лицензирана спортна федерация и да са вписани в публичния Национален регистър на лицензираните спортни организации и на членуващите в тях спортни клубове, воден от Министерството на младежта и спорта (ММС). Тоест изискването спортните клубове да са вписани в Централния регистър към Министерство на правосъдието като юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ), определени за извършване на общественополезна дейност, не е достатъчно условие, кандидатстващите клубове да получат финансова подкрепа от община Тетевен. Направеното по този начин разпределение на финансово подпомагане е незаконосъобразно поради противоречие с материалноправния закон. 

При служебно направена проверка в публичния регистър е установено, че се разпределят финансови средства на спортни клубове, осъществяващи дейност на територията на община Тетевен, които към дата на вземане на решението на Общински съвет Тетевен, нямат валидно членство в лицензирана спортна федерация и не са вписани по надлежния ред в Националния регистър на лицензираните спортни организации и на членуващите в тях спортни клубове, воден от Министерство на младежта и спорта. 

Реклама

Това са мотивите на Областен управител да върне за ново разглеждане приетото решение. Пълния текст на заповедта може да видите в сайта на Областна администрация.

Реклама