Удължен е срокът за плащане на задължения с отстъпка от 5% на данъка върху недвижимите имоти и данъка върху превозните средства

Реклама

С приетия Закон за мерките и действията по време на извънредното положение /ДВ, бр.28 от 24 март 2020 г./ е удължен срокът за плащане на задължения с отстъпка от 5% на данъка върху недвижимите имоти и данъка върху превозните средства за предплатилите целия годишен данък за 2020 г. до 30 юни 2020 г. Това съобщиха от отдел „Местни данъци и такси“, при Община Тетевен.

Съгласно направеното изменение, сроковете за плащане през 2020 г. стават както следва:

Данък върху недвижимите имоти и данък върху превозните средства /Срок за плащане – на две равни вноски/:

Реклама

 • Първа вноска – до 30.06.2020 г.
 • Втора вноска – до 31.10.2020 г.

На предплатилите до 30 юни 2020 г. данъка за цялата година, се прави отстъпка 5 на сто от размера на годишното задължение.

По Решение на Общински съвет – гр. Тетевен е удължен срокът за плащане с отстъпка от 3% и на таксата за битови отпадъци за предплатилите цялото годишно задължение за 2020 г. до 30 юни 2020 г.

Такса битови отпадъци /Срок за плащане – на две равни вноски/:

 • Първа вноска – до 30.06.2020 г.
 • Втора вноска – до 31.10.2020 г.

На предплатилите до 30 юни 2020 г. таксата за битови отпадъци за цялата година, се прави отстъпка 3 на сто от размера на годишното задължение.

Забележка: Сроковете за плащане на всички останали местни данъци остават непроменени /патентен данък, туристически данък, данък върху таксиметров превоз на пътници/!

Задълженията си за местни данъци и такси към Община Тетевен може да заплатите по един от следните начини:

 • В брой – на касата в отдел „Местни данъци и такси” при Община Тетевен, находящ се в гр.Тетевен, ул.“Ив.Вазов“ №42, ет.1;
 • В брой – на касата във всяко кметство на територията на община Тетевен;
 • По банков път – по приходната банковата сметка на общината;
 • С пощенски запис;
 • Чрез касите на „ИЗИПЕЙ“ АД в страната и чужбина – препоръчваме
 • Чрез касите в клоновете на „Български пощи”ЕАД в цялата страна – препоръчваме
 • Чрез ПОС устройство на касата в отдел „Местни данъци и такси” при Община Тетевен, находящ се в гр.Тетевен, ул.“Ив.Вазов“ №42, ет.1

Справка за задълженията си може да направите на тел.: 0678/52200, вътр.137.

Реклама