Общият доход на човек се вдигна до 1712 лв. за първото тримесечие на 2020

Реклама

Общият доход средно на лице от домакинство през първото тримесечие на 2020 г. е 1 712 лв. и нараства с 12.7% спрямо същия период на 2019 година, сочат данните на НСИ.

В структурата на общия доход с най-висок относителен дял e доходът от работна заплата (58.5%), следван от доходите от пенсии (27.7%) и от самостоятелна заетост (5.6%). Спрямо първото тримесечие на 2019 г. относителният дял на дохода от работна заплата се увеличава с 0.9 процентни пункта, а доходът от социални обезщетения и помощи – с 0.5 процентни пункта. Относителният дял на дохода от самостоятелна заетост намалява с 0.8 процентни пункта, а доходът от пенсии – с 0.2 процентни пункта.

В номинално изражение през първото тримесечие на 2020 г. в сравнение със същото тримесечие на 2019 г. доходите средно на лице от домакинство по източници на доход се променят, както следва:

Реклама

 • Доходът от работна заплата нараства от 874 на 1 002 лв. (с 14.6%).
 • Доходите от пенсии се увеличават от 424 на 473 лв. (с 11.6%).
 • Доходът от самостоятелна заетост остава без промяна – 96 лева.
 • Доходите от социални обезщетения и помощи нарастват от 35 на 50 лв. (с 42.2%).

През първото тримесечие на 2020 г. относителният дял на паричния доход на домакинствата в общия доход е 99.5%, а делът на дохода от натура е 0.5%.

Общият разход на лице от домакинство през първото тримесечие на 2020 г. е 1 486 лв. и се увеличава с 5.9% спрямо същото тримесечие на 2019 година.

В структурата на общия разход с най-голям относителен дял са разходите за храна и безалкохолни напитки (31.0%), следвани от разходите за жилище (17.4%), данъци и социални осигуровки (14.7%) и транспорт и съобщения (11.6%).

Спрямо първото тримесечие на 2019 г. относителният дял на разходите за храна и безалкохолни напитки се увеличава с 0.8 процентни пункта, разходите за здравеопазване – с 0.9 процентни пункта, а разходите за данъци и социални осигуровки – с 0.7 процентни пункта. Относителният дял на разходите за жилище намаляват с 0.8 процентни пункта.

Като абсолютни стойности през първото тримесечие на 2020 г. в сравнение със същото  тримесечие на 2019 г. видовете разходи средно на лице от домакинство се променят, както следва:

 • Разходите за храна и безалкохолни напитки се увеличават от 423 на 461 лв. (с 9.0%).
 • Разходите за алкохолни напитки и цигари нарастват от 59 на 65 лв. (с 11.6%).
 • Разходите за облекло и обувки намаляват от 42 на 35 лв. (със 17.3%).
 • Разходите за жилище (вода, електроенергия, отопление, обзавеждане и поддържане на дома) нарастват от 255 на 258 лв. (с 1.3%).
 • Разходите за здравеопазване се увеличават от 84 на 102 лв. (с 20.7%).
 • Разходите за транспорт и съобщения нарастват от 170 на 172 лв. (с 1.0%).
 • Разходите за свободно време, културен отдих и образование намаляват от 49 на 47 лв. (с 5.2%).
 • Разходите за данъци и социални осигуровки се увеличават от 196 на 219 лв. (с 11.8%).

Потреблението на основни хранителни продукти средно на лице от домакинство през първото тримесечие на 2020 г. е без съществена промяна спрямо същото тримесечие на 2019 година. Увеличение се отчита в потреблението на зеленчуци от 10.9 на 11.9 кг, плодове от 11.1 на 11.7 кг, яйца – от 37 на 39 бр., прясно мляко от 4.1 на 4.4 кг, картофи от 6.7 на 7.0 килограма. Намалява консумацията на хляб и тестени изделия от 21.0 на 20.5 килограма. Без промяна остава потреблението на сирене, зрял фасул и захар.

Реклама