Средната работна заплата в страната за март е 1 321 лв.

Реклама

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на март 2020 г. намаляват с 25.1 хил., или с 1.1%, спрямо края на декември 2019 г., като достигат 2.26 милиона. Спрямо края на четвъртото тримесечие на 2019 г. най-голямо намаление на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 19.8%, „Строителство“ – с 3.4%, и в „Други дейности“ – с 2.0%. Най-голямо увеличение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейност „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – с 5.5%.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ – съответно 21.5 и 17.2%.

В края на март 2020 г. в сравнение с края на март 2019 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение намаляват с 54.0 хил., или с 2.3%. Най-голямо намаление на наетите се наблюдава в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 24.9 хил., „Преработваща промишленост“ – с 20.6 хил., и „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ – с 8.1 хил., а най-голямо увеличение – в „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – с 8.4 хиляди. В процентно изражение намалението е най-значително в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 22.8%, „Преработваща промишленост“ – с 4.1, и „Култура, спорт и развлечения“ – с 3.9%, а най-голямо увеличение е регистрирано отново в „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – с 9.0%.

Реклама

Средната брутна месечна работна заплата за януари 2020 г. е 1 323 лв., за февруари – 1 308 лв., и за март – 1 321 лева.

През първото тримесечие на 2020 г. средната месечна работна заплатаe 1 317 лв. и нараства спрямо четвъртото тримесечие на 2019 г. с 0.3%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение, са „Операции с недвижими имоти“ – с 12.1%, и „Създаване и раз-пространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – с 4.7%. Най-значително намаление на заплатите е регистрирано в икономическите дейности „Култура, спорт и развлечения“ – със 7.8%, „Други дейности“ – със 7.6%, и в „Селско, горско и рибно стопанство“ – със 7.1%.

През първото тримесечие на 2020 г. средната месечна работна заплата нараства с 9.0% спрямо първото тримесечие на 2019 г., като най-голямо e увеличението в икономическите дейности „Операции с недвижими имоти“ – с 20.6%, „Образование“ – с 12.5%, и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – с 10.4%.

Икономическите дейности с най-високо средномесечно трудово възнаграждение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение през първото тримесечие на 2020 г. са:

  • „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далеко-съобщения“ – 3 236 лева;
  • „Финансови и застрахователни дейности“ – 2 120 лева;
  • „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ – 2 031 лева.

Най-нископлатени са били наетите лица в икономическите дейности:

  •  „Хотелиерство и ресторантьорство“ – 737 лева;
  •  „Други дейности“ – 891 лева;
  •  „Селско, горско и рибно стопанство“ – 937 лева.

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през първото тримесечие на 2020 г. в обществения сектор нараства с 10.6%, а в частния – с 8.6%.

Реклама