Областният управител прие един язовир в Летница и отказа един на община Ловеч

Реклама

Областният управител Ваня Събчева прие един язовир от община Летница, който ще бъде прехвърлен чрез дарение на основание Закона за водите /ЗВ/ за стопанисване от Държавното предприятие „Управление и стопанисване на язовири“.

Съгласно разпоредби от ЗВ, прехвърлянето на собствеността се извършва чрез договор за дарение, сключен между кмета на община Летница и Областния управител на област Ловеч.

В мотивите на кмета на община Летница е описано, че язовирът не е отдаден на концесия или под наем. По думите му, безопасността на населението и инфраструктурата в застрашените от язовир „Кълбочерец“ зони ще може да се обезпечи в по-голяма степен, ако язовирът се поддържат и експлоатира от държавата, чрез Държавно предприятие „Управление и стопанисване на язовири“. Като приложение към писмото са представени препис от решение на Общински съвет Летница за безвъзмездно прехвърляне на язовир, акт за публична общинска собственост, актуална скица, издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър по местонахождение на имота.

Реклама

Договорът между Областния управител на област Ловеч и кмета на община Летница да се сключи в 14-дневен срок от уведомяването на кмета на община Летница, Министъра на икономиката и изпълнителния директор на Държавно предприятие „Управление и стопанисване на язовири“, пише още в заповедта на Областен управител.

При същата процедура на разглеждане е отхвърлен предлаган като язовир в землището на с. Деветаки обект от община Ловеч. Комисия от експерти, сформирана със заповед на Областен управител, констатира, че посоченият обект не е язовир по смисъл на дефиницията в ЗВ.

Това е и мотивът за отказ за приемане на имота, а именно: заявеният за прехвърляне от община Ловеч воден обект не е язовир по дефиницията на ЗВ. Според закона Областният управител отказва със заповед да приеме дарението и връща предложението и придружаващата го преписка на съответната община, когато:

  1. заявеният за прехвърляне от общината воден обект не е язовир,
  2. предложението се отнася за язовир, отдаден на концесия, или
  3. липсва акт за общинска собственост.
Реклама