Областният управител разпореди свикване на епизоотичните комисии за личните стопанства

Реклама

Със своя заповед от 18 май областният управител Ваня Събчева свиква заседания на епизоотичните комисии за създаване на организация от кметовете и кметските наместници по населени места за проверка и инвентаризация на всички животновъдни обекти за отглеждане на свине – лични стопанства, в т. ч. и обекти за нерегламентирано отглеждане на свине. От документа става ясно, че се разрешава населване със свине в животновъдните обекти лични стопанства при условия да са регистрирани по реда на Закона за ветеринарномедицинската дейност /ЗВД/. Заселването с прасета в тях в населените места, намиращи се в радиус от 10 км около индустриалните ферми, се извършва след 1 септември т.г. В останалите населени места, намиращи се извън 10 км зона заселването със свине се извършва по установения ред, като се спазват изискванията на ЗВД и Наредба № 44 от 20.04.2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти и с кастрирани и индивидуално идентифицирани свине, с произход от животновъдни обекти за отглеждане на свине в индустриални ферми и фамилни ферми  – съгласно заповед на БАБХ.

При установяване на нарушения по време на проверките се предприемат мерки по административнонаказателните разпоредби на ЗВД – налагане на забрана за движение на животните; проучване за обекта на произхода им, извършване на лабораторни изследвания за сметка на собственика/ползвателя на обекта; идентифициране с ушни марки; вписване на идентифицирани свине в Интегрираната информационна система на БАБХ – Вет ИС, от съответния ветеринарен лекар, извършил идентификацията.

Населени места, влизащи в 10 км зона от индустриални свинеферми, имащи право да заселват свине в лични стопанства след 1 септември, на територията на област Ловеч:

Реклама

  • община Летница – с. Крушуна, с. Кърпачево;
  • община Ловеч – с. Абланица, с. Александрово, с. Българене, с. Горно Павликене, с. Деветаки, с. Дойренци, с. Дренов, с. Дъбрава, с. Изворче, с. Йоглав, с. Казачево, с. Лешница, с. Сливек, с. Соколово, с. Стефаново, с. Тепава, с. Хлевене, с. Чавдарци;
  • община Тетевен – с. Български извор, с. Глогово, с. Малка Желязна;
  • община Троян – с. Балабанско, с. Балканец, с. Бели Осъм, с. Белиш с. Врабево, с. Голяма Желязна, с. Горно Трапе, с. Добродан, с. Дълбок дол, с. Калейца, с. Ломец, с. Орешак, с. Патрешко, с. Старо село, с. Терзийско, гр. Троян, с. Черни Осъм, с. Чифлик, с. Шипково;
  • община Угърчин – с. Васильовска махала, с. Кирчево, с. Лесидрен, с. Славщица, с. Сопот.

В останалите населени места от област Ловеч, извън 10-километровата зона може да се отглеждат прасета в лично стопанство при положение, че имат регистрация по ЗВД и животните са закупени от промишлена или фамилна ферма с ВМС. Заселването в обекти тип „лично стопанство“ се извършва при стриктно спазване на заповед на изпълнителния директор на БАБХ, „Стандартна оперативна процедура за реда и минималните срокове за населване на животновъдните обекти за отглеждане на свине, включително и в обекти, в които животни са умъртвени поради възникване на огнище на Африканска чума по свинете“.

Реклама