17.7% е равнището на безработицата в община Тетевен през март

Реклама

Постъпилите на работа безработни през април в Ловешка област са 380. На първичния пазар, въпреки условията на ограничения, въведени с извънредното положение, са постъпили 335 безработни – от тях 192 с посредничеството на Дирекции „Бюра по труда”. На субсидирани работни места по мерки, програми и схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” на работа са устроени 45 безработни лица. Новите електронни услуги и възможностите за дистанционна комуникация за работодатели и търсещи работа, въведени в бюрата по труда от началото на извънредното положение, се очертават като причина за постигнатите резултати.

Разпределението по сектори на икономиката на започналите работа на първичен пазар показва, че преработващата промишленост (производство на храни и напитки, производство на текстил, химическа и фармацевтична промишленост) е била основният източник на нова заетост през месеца с 40.4% от заетите безработни. Следват държавно управление – с 24.1% и аграрен сектор  – с 12.8% от наетите безработни. Хуманното здравеопазване е осигурило работа на 11.3% от устроените на работа безработни.

По класове професии започналите работа на първичен пазар през месец април се разпределят както следва: в професии, неизискващи специална квалификация – 37.5%; персонал, зает с услуги за населението, търговията и охраната – 24.8%; машинни оператори и монтажници – 16.3%; квалифицирани работници и сродни на тях – 14.1%  и т.н.

Реклама

Общият брой на безработните в бюрата по труда от областта през април е 7504, като спрямо март регистрираните са с 1381 лица повече или се отчита ръст от 22.6%.

Равнището на регистрираната безработица в Ловешка област през април е 8.9%. Сравнението на месечна база показва увеличение от 2.2 пункта, а на годишна база увеличението е с 3.3 процентни пункта, от 5,6% в края на месец април 2019 г. на 8.9% тази година.

Най-ниска е безработицата през март в община Ловеч– 9.0%, община Троян – 9.3%. Най-висока е безработицата в общините Угърчин –31.1% и в Ябланица – 28.8%. Останалите общини са с равнище на безработица в  Априлци – 10.1%, в Тетевен – 17.7%, в Луковит – 24.2% и в Летница – 26.0%.

Новорегистрирани безработни през месец април са 1793 лица, като 1332 от тях (74.3%) са заявили при регистрацията си в бюрата по труда, че са загубили работата си вследствие на COVID-19. Секторното разпределение на отпадналите от заетост през месеца показва, че три са най-засегнатите сектори от кризата: преработваща промишленост – с 25.4% от новорегистрираните през април безработни, следват хотелиерство и ресторантьорство – с 17.6% и търговия – с 11.5%. Секторът култура, спорт и развлечения е генерирал само 1.7% от новорегистрираните безработни през месеца. Регистрираните през април, завърнали се след работа в чужбина, са 54 лица при 39 лица през април 2019 г.

Ръстът на новорегистрираните безработни през първите седмици след въвеждане на извънредното положение беше бързо овладян със старта на мярката, въведена с ПМС №55/30.03.2020 г. за компенсиране на работниците и служителите в предприятия, засегнати от въведеното извънредно положение за ограничаване разпространението

на COVID-19. Повече от 100 работодатели са подали заявления за запазване заетостта на над 2000 работници и служители.

Заявените работни места на първичния пазар на труда през април са 222, като 64.4% от тях са в частния сектор. Най-голям дял свободни работни места са заявени в преработващата промишленост (50.9%), държавно управление (27.0%), хуманно здравеопазване (7.7%); селско, горско и рибно стопанство (4.1%) и търговията, ремонта на автомобили и мотоциклети (3.6%).

Най-търсените професии през този месец са: монтажници – 50; персонал, полагащ грижи за хората – 46; оператори на стационарни машини и съоръжения – 23; работници в добивната и преработващата промишленост- 17; работници по събиране на отпадъци и сродни на тях – 15; персонал, зает в сферата на персоналните услуги (бармани, сервитьори, готвачи, камериери и др.)- 10; работници в селско, горско и рибно стопанство – 10; строителство и транспорт; водачи на МПС и подвижни съоръжения- 8; продавачи – 8; стопански и административни техници и специалисти – 8 и др.            

ДРСЗ-Ловеч, май 2020г.

Реклама