„Биоминерал“ ООД е новият концесионер на находище „Галата”

Реклама

Дружеството „Биоминерал“ ООД, гр. Ябланица, е новият концесионер на находище „Галата“, от което се добиват скалнооблицовъчни материали – варовици. Това реши Министерският съвет на днешното си заседание, одобрявайки поисканата от предишния концесионер промяна.

Находище „Галата“ се намира на територията на община Тетевен, област Ловеч. Концесията за него е предоставена през август 2007 г. за 25 години на „Седимент приват“ АД, гр. София. С днешното решение на МС правата и задълженията по предоставената концесия се прехвърлят изцяло на „Биоминерал“ ООД.

Възможността за прехвърляне на права и задължения по предоставена концесия е регламентирана в чл. 25, ал. 2 от Закона за подземните богатства.

Реклама

С днешното решение на МС се предвижда също да бъде отправено предложение до новия концесионер за промяна в клаузите на концесионния договор, свързани с предоставянето на банкова гаранция. До момента исканата банкова гаранция покриваше 50% от паричните задължения на концесионера. След измененията тя ще се отнася 100% за всички (не само за паричните) задължения, свързани с изпълнението на концесионния договор. След въвеждането на по-широк обхват на банковата гаранция, вноските за рекултивация също ще бъдат финансово обезпечени с нея.

С днешното си решение Министерският съвет оправомощи министъра на енергетиката в едномесечен срок да сключи със страните допълнително споразумение за прехвърляне на правата и задълженията по предоставената концесия и за изменение и допълнение на концесионния договор.

Реклама