123 заявления за запазване на 2059 работни места са подадени в област Ловеч по мярката 60/40

Реклама

За по-малко от два месеца от стартирането на  мярката 60/40, в Дирекция Бюро по труда от Ловешка област са подадени 123 заявления от 110 работодатели за компенсации на 2059 техни работници. Над 37% от работодателите са от сектор „Хотелиерство и ресторантьорство“ – ресторанти, заведения за бързо хранене, питейни заведения, хотели и места за настаняване. Те кандидатстват за държавна помощ за 255 работници. Една четвърт от работодателите са от сферата на производствените дейности и кандидатстват за компенсации на 1500 техни работници.

Най-много заявления и за най-голям брой лица – 56 заявления за 1532 лица, са подали работодатели, които със своя заповед, издадена на основание разпоредби от Кодекса на труда, са преустановили работата на предприятието, на част от него, или на отделни работници и служители.

Най-малко са заявленията – 17 заявления за 163 лица, от работодатели, които със своя заповед са установили непълно работно време в предприятието или в негово звено.

Реклама

Останалите заявления са от работодатели, които поради извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., със своя заповед, издадена въз основа на заповед на държавен орган са преустановили работата на предприятието или на част от него.

Комисиите в четирите бюра по труда от Ловешка област са одобрили 107 заявления за компенсации за запазване заетостта на 1879 лица.

Работодателите, получили компенсации, са длъжни да изплатят пълния размер на трудовото възнаграждение на лицата, за които получават компенсации и да внесат дължимите осигурителни вноски за съответния месец, а при неизпълнение на този ангажимент, те следва да възстановят получените средства. Постановлението се изпълнява от Агенцията по заетостта и Националния осигурителен институт, а контрол по изпълнението му е възложен на Националната агенция за приходите и Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“. Работодателите имат право на компенсации, както при преустановяване на работата на предприятието, на част от него или на отделни работници и служители, така и при установяване на непълно работно време в предприятието или в негово звено.

Когато за изплащане на компенсации кандидатстват работодатели, които със своя заповед са преустановили работата на предприятието, на част от предприятието или на отделни работници и служители, или са установили непълно работно време, един от критериите за изплащане на компенсации в тези случаи е доказано намаляване на приходите от продажби с не по-малко от 20 на сто през месеца, предхождащ месеца на подаване на документите, спрямо същия месец на предходната календарна година.

За изплащане на компенсации могат да кандидатстват работодатели от всички сектори на икономиката, с изключение на секторите „Селско, горско и рибно стопанство“, „Финансови и застрахователни дейности“, „Държавно управление“, „Образование“, „Хуманно здравеопазване и социални дейности“, „Дейности на домакинства като работодатели; „Дейности на екстериториални организации и служби“.

Компенсации не се изплащат за работници и служители, които не са били в трудово правоотношение с работодателя преди 13.03.2020 г., които ползват отпуск за временна неработоспособност, за бременност и раждане, при осиновяване на дете до 5-годишна възраст или отглеждане на дете до 2-гододишна възраст, както и тези, за които работодателят получава финансиране за възнаграждения и осигурителни вноски от държавния бюджет, със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове или други публични средства.

С последните промени в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение и за преодоляване на последиците,  за периода от 13 март 2020 г. до 30 юни 2020 г., но за срок не по-дълъг от три месеца, Националният осигурителен институт превежда 60 на сто от размера на осигурителния доход за месец януари 2020 г. и дължимите осигурителни вноски за сметка на осигурителя за лица, осигурени по Кодекса за социално осигуряване от осигурители, отговарящи на критерии, определени с акт на Министерския съвет. Средствата се превеждат по банков път на съответния осигурител в срок до 5 работни дни въз основа на предоставена от Агенцията по заетостта писмена информация.

Работодателите се задължават да запазят заетостта на лицата, за които са получени компенсации, за допълнителен период, равен на периода, за който са изплатени компенсации и да не прекратяват трудовите договори на работниците и служителите през периода, за който им се изплащат компенсации.

Информацията бе предоставена на Областен управител в неприсъствено заседание на Областен съвет за тристранно сътрудничество на област Ловеч.

Реклама