Бойко Пъдарски оглави Областната преброителна комисия

Реклама

Зам.-областният управител Бойко Пъдарски оглави състава на Областна преброителна комисия Ловеч. Тя проведе първото си заседание днес и прие правилник за работата си по организация на провеждането на преброяване на населението и жилищния фонд през 2021 година на територията на област Ловеч.

Областната преброителна комисия /ОПК/, както е предвидено в Закона, е временен орган и се състои от председател, секретар и не повече от 7 членове. В състава й се включват представители на Областна администрация, общините в областта, представител на отдел „Статистически изследвания“ (ОСИ) към Териториално статистическо бюро (ТСБ) Северозапад и териториални звена на централната администрация.

Областната преброителна комисия съдейства за провеждане на преброяването в областта в съответствие с Програмата на преброяването, инструкциите на председателя на НСИ и решенията на Централната комисия по преброяването, предприема мерки за отстраняване на пропуски и грешки в работата на органите по преброяването, контрольорите и преброителите в областта; приема докладите на общинските преброителни комисии за проведеното преброяване на териториите на общините в областта и до 20 май 2021 г. изготвя и представя на Централната комисия по преброяването доклад за извършеното преброяване на територията на областта и за основните резултати от него, с който комисията приключва дейността си.

Реклама

Съставът на ОПК Ловеч е назначен със заповед на Сергей Цветарски, Председател на НСИ и е в състав: председател – Бойко Пъдарски, зам.-областен управител, секретар – Цветозария Гатева, началник ОСИ Ловеч, членове – Тони Паричев, директор Дирекция АПИО към община Ловеч, Румяна Ралчовска, главен експерт в ТЗ ГРАО, Стиляна Ружина, старши експерт Комплексно административно обслужване в сектор „Координация, административно и правно обслужване и човешки ресурси“, Виолина Симеонова, старши експерт в Служба по геодезия, картография и кадастър и Нели Митева – директор Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“ към Областна администрация Ловеч.

На първото си заседание ОПК акцентира на дейностите с обхода и актуализацията на списъците на дворните места, сградите и жилищата. На второто заседание, което се провежда не по-късно от 20 ноември 2020 година щесе състави списък на одобрените кандидати за преброители и контрольори, който се изпраща на директорите на ТСБ за сключване на граждански договори. Обсъждат се дейностите по обучението на преброителите и контрольорите, подсигуряване на помещения за окомплектоване и раздаване на преброителните материали, съдействие за осъществяване на контакт с трудно достъпни групи от населението и други. Третото заседание се провежда не по-късно от 15 януари 2021 година и на него се обсъжда готовността за провеждане на преброяването в областта. Четвъртото заседание се провежда до 10 март 2021 година и на него се приема доклад до председателя на НСИ за провеждане на преброяването на територията на областта, след което комисията се разпуска поради изчерпване на дейността си. При необходимост, комисията може да провежда извънредни заседания, а решенията й се вземат с обикновено мнозинство.

Предвидено е по предложение на председателя ОПК да взема решения и чрез провеждане на неприсъствени заседания, като в такива случаи решенията се вземат с мнозинство на повече от половината от членовете с право на глас.

Реклама