Глоби за неспазване на противоепидемичните мерки в Община Ловеч

Реклама

Самостоятелно и съвместно с органите на МВР е извършен контрол за спазване на противоепидемичните мерки на територията на общините Ловеч, Троян, Тетевен, Луковит, Летница и Угърчин. Проверявани са хранителни и нехранителни магазини, заведения за хранене и развлечения, аптеки,  къщи за гости.

При извършените проверки по насочен контрол и за спазване на  Заповеди №РД-01-353/22.06.2020г. и №РД01-354/22.06.2020г. на МЗ не са констатирани нарушения.

Извършена е 1 проверка в Община Ловеч по сигнал за неспазване на противоепидемичните мерки в сградата на общината. Установено е, че  е създадена много добра организация за недопускане на лица с прояви на остро респираторно заболяване, както на служители на общината, така и на посетители, на видно място са поставени дезинфектанти, в сградата се извършва почистване и дезинфекция 5 пъти дневно, поставени са табели с указание, че в сградата се влиза само с маски, от охраната се измерва температурата на служителите на общината и на посетителите.

Реклама

Независимо от установеното по време на проверката спазване на мерките в общината в местата, където се обслужват граждани, подаденият в РЗИ Ловеч сигнал е основателен – от публикувани снимки на интернет страницата на община Ловеч в рубрика „Актуални новини“ на 30 юни, е налице нарушение на т.I.1.буква „г“ и т.5 от Заповед РД-01-353/22.06.2020г. на Министъра на здравеопазването, издадена на основание чл.63, ал.4, ал.11 и чл.63в от Закон за здравето (в сила към 30.06.2020г.). Не е спазена дистанция между служителите на общината, които са в непосредствена близост на закрито и без маски.

Поради отсъствие по време на проверката на някои от служителите, нарушили заповедта, до момента е съставен един акт за установеното нарушение. На останалите шест служители, присъствали на събитието предстои съставяне, предявяване и връчване на акт за установено адмнистративно нарушение през следващата седмица.

С цел изостряне вниманието на общинските администрации за спазване на всички разпоредени противоепидемични мерки, не само за задължителното носене на маски на закрито, но и за спазване на дистанция между служителите, носене на маска в работното помещение в зависимост от спецификата на работа и оценката на риска на работното място са издадени предписания до всички общини в област Ловеч с допълнителни указания за провеждане на различни мероприятия в общините, официални и работни срещи, различни поводи за отбелязване на празници и др.

На основание Заповед № РД-01-354/22.06.2020 г. на Министъра на здравеопазването, във връзка с извънредната епидемична обстановка в страната, на територията на гр. Ловеч на 30 юни е извършена проверка на едно лечебно заведение за болнична помощ – МБАЛ-Луковит ЕООД  (всички отделения със и без легла).

При проверката се установи, че в лечебното заведение се спазват изискванията на цитираната по-горе Заповед. Спазват се изискванията на т.6 от заповедта, като персонала и пациентите са с поставени защитни предпазни маски за еднократна или многократна употреба, покриващи носа и устата.

Извършени са и 3 бр. проверки на Лечебни заведения за извънболнична помощ. Противоепидемичните мерки се спазват.

Реклама