Започва приемът на документи за изплащане на обезщетения на отчуждени имоти за АМ „Хемус“

Реклама

В Областна администрация Ловеч започва приемът на документи за изплащане на паричното обезщетение за имотите, отчуждени за изграждане на обект  АМ „Хемус“, участък от км 103+150 до км 122+260, съгласно подробен устройствен план – парцеларен план, одобрен с влязла в сила Заповед № РД-02-15-217 от 12 декември 2019 г. на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството, имоти и части от имоти – частна собственост, намиращи се в землищата на гр. Угърчин, с. Орляне и с. Каленик, община Угърчин, и землищата на с. Радювене и с. Лисец, община Ловеч, област Ловеч.

За целта собствениците на отчуждените имоти следва да представят на гишето „Административно обслужване” в Областна администрация Ловеч документите си за разглеждане.

Какви са те можете да видите в пълния текст на обявата, публикувана в сайта на Областна администрация Ловеч: http://www.lovech.government.bg/section-98-content.html

Реклама

Реклама