От началото на месец юли се приемат заявления за отпускане на целева помощ за отопление

Реклама

От началото на месец юли дирекциите „Социално подпомагане“ на територията на област Ловеч приемат заявления-декларации за отпускане на целева помощ за отопление. Заявленията се подават по настоящ адрес на лицата.

Към днешна дата приетите заявления-декларации за областта са 1100, които са в обработка.

Със заповед на министъра на труда и социалната политика е определен нов месечен размер на целевата помощ за отопление за отоплителен сезон 2020/2021 г. – 99,16 лв. или общо за 5-те месеца – 495,80 лв.

Реклама

Условията за подпомагане с целева помощ за отопление са следните:

Лицата и семействата да отговарят на условия на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане (ППЗСП), а именно:

-да не са регистрирани като еднолични търговци и да не са собственици на капитала на търговско дружество;

-да не притежават движима и недвижима собственост и/или идеални части от нея, която може да бъде източник

на допълнителни доходи;

-да нямат сключен договор за предоставяне на собственост срещу задължение за издръжка и/или гледане (това изискване не се прилага в случаите, когато поелите задължения за издръжка и/или гледане са учащи се, безработни, в нетрудоспособна възраст или хора с увреждания);

-да не са прехвърляли жилищен, вилен, селскостопански или горски имот и/или идеални части от тях срещу заплащане или чрез договор за дарение през последните 5 години (общата стойност на сделките не трябва да надвишава 60-кратния размер на гарантирания минимален доход за съответния период – 4 500 лв.);

-безработните лица в трудоспособна възраст трябва да са регистрирани в дирекциите „Бюро по труда“ най-малко 6 месеца преди подаване на заявлението и др.

В заявление-декларацията задължително се посочва видът на ползваното отопление – електроенергия или твърдо гориво. При заявено отопление с електроенергия се прилага за справка актуален клиентски/абонатен номер.

Крайният срок за прием на заявленията за отпускане на целева помощ за отопление за предстоящия отоплителен сезон е 31 октомври 2020 г.

Реклама