Д-р Мадлена Бояджиева представи отчет за изпълнението на проектите на Община Тетевен за първата половина на 2020 г.

Реклама

По време на десетото заседание на Общински съвет – Тетевен, кметът на града д-р Мадлена Бояджиева представи отчет за изпълнението на проектите на Община Тетевен, финансирани от структурните и Кохезионен фонд на ЕС за първата половина на 2020 г.

При обсъждането на 14-та точка от дневния ред, д-р Бояджиева даде подробна информация за 10 проекта – на какъв етап са, какво е изпълнено и какво предстои да се реализира. Бяха зададени няколко въпроса от общинските съветници, а след разискването им точката бе приета.

Смятам, че резултатите от положените усилия и направеното от мен и моя екип са видни. Именно екипната работа е ключовият момент за постигането на набелязаните цели, като смело мога да кажа, че изпълнихме голяма част от тях. Трябва да отбележа, че освен инфраструктурните, успяхме да реализираме и голям брой проекти, подобряващи социалната политика на общината и подкрепящи едни от най-уязвимите групи, подчерта д-р Бояджиева.

Реклама

Тя добави, че извършеното до този момент е плод на много труд, а местната власт ще продължи своите усилия в посока бъдещо развитие на всички населени места в община Тетевен.

Списък на проектите:

  • „Услуги за ранно детско развитие на Общностен център за деца и семейства – Тетевен“. Стойността на проекта по ДБФП е: 431 135.17 лв., а срокът му за изпълнение е от 03.08.2016г. до 31.12.2020г. Той се явява продължение на реализиран проект „Детски свят“, който бе финансиран със средства от Световната банка. Проектът има за цел предоставяне на услуги за подкрепа на деца в ранна детска възраст и техните семейства, живеещи на територията на община Тетевен. Очаква се да бъдат обслужени над 400 потребители на услугата.
  • „Осигуряване на топъл обяд в Община Тетевен“. Финансиращ орган: Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане. Стойността на проекта по ДБФП е: 97 900 лв., а срокът за изпълнение е 36 месеца. Сключен е анекс към договора като е удължен срока за предоставяне на услугата до 28.02.2020 г. С изпълнението на проекта се предостави целогодишна безплатна трапезария на 50 социално слаби и възрастни хора на територията на Община Тетевен.
  •  „Целево подпомагане с топъл обяд в Община Тетевен“. Финансиращ орган: Целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 2020 г.“. Стойността на проекта е 48 410,00 лв., а срокът за изпълнение е 01.05.2020 г. – 18.11.2020 г. С реализацията му се предоставя безплатна трапезария на 50 социално слаби и възрастни хора на територията на община Тетевен. Националното финансиране е в размер на 8 410 лв. за периода от 01.05.2020 год. до 24.07.2020 год. Като продължение на проекта и в изпълнение на договор за дарение на стойност 40 000 лв., е сключено споразумение за финансиране между Община Тетевен и АСП към МТСП. За периода от 27.07.2020 г. – 18.11.2020 г. ще се предоставя топъл обяд в дома на 170 потребители.
  •  „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“. Финансиращ орган: МТСП, чрез Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“. Стойност на проекта по ДБФП е: 186 346,40 лв., а срокът за изпълнение е 15 месеца, считано от 19.06.2019 до 19.09.2020 г. Патронажната грижа представлява индивидуализирана подкрепа за хора с увреждания  и възрастни хора чрез предоставяне на интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда от специализиран екип от здравни специалисти и специалисти в областта на социалните дейности. Услугата се предоставя на 68 потребителя при капацитет 60 потребителя.
  • Процедура за директно предоставяне  на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG05M9OP001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3” по ОП „Развитие на човешките ресурси”. Стойността на проекта по ДБФП е: 161 865, 00  лв., а срокът за изпълнение е 9 месеца, считано от 16.03.2020 г. до 31.12.2020 г. Капацитетът на услугата е за не по-малко от 99 потребители от община Тетевен, а услугите за лицата по домовете ще включват доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства (закупени със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по договора), заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни услуги.
  •  „Рехабилитация на общинска улична мрежа в сервитутното очертание на гр. Тетевен: ул. „Иван Вазов“, гр. Тетевен, ул. „Вит“ – кв. Полатен, гр. Тетевен, ул. „Здравец“- гр. Тетевен, ул. „Даковото“ – с. Рибарица, Община Тетевен и ул. „Васил Левски“ – с. Галата, Община Тетевен“. Стойността на проекта по ДБФП е: 1 930 889,70 лв., със срок на изпълнение 36 месеца, считано от 22.03.2018 г. С изпълнението му се цели да се подобри транспортната инфраструктура в част от населените места на община Тетевен. Строителните дейности на четирите от улиците са приключили и предстои започване на улица „Васил Левски“ в с. Галата.
  • „Рехабилитация на участък от общински път LOV 1116 Тетевен, кв. Полатен – III-358-Голям Извор до кръстовището с път – /1-3/ „Ябланица – Джурово“, община Тетевен“. Стойността на проекта по ДБФП е: 5 777 517,36 лв. Срокът за изпълнението му е 36 месеца, считано от 22.03.2018 г. Основната цел на проекта е насърчаването на социалното приобщаване и икономическото развитие на община Тетевен, чрез осигуряване на транспортна свързаност със съседните общини Ябланица и Правец. По този начин ще бъдат осигурена най-пряката транспортна свързаност на общинския център с републикански път І-3 и съответно до АМ „Хемус“. Предстои издаване на Протокол (Образец 16) за установяване годността за ползване на строежа и Разрешение за ползване.
  • „Ремонт на СУ „Георги Бенковски“ – гр. Тетевен“. Стойността на проекта по ДБФП  след Анекс 2 е в размер на: 1 193 498, 27 лв., а срокът за изпълнение е 36 месеца, считано от 22.03.2018 г. С реализацията му са въведени мерки, свързани с повишаване на енергийната ефективност на сградата. Реализирани са ремонтни дейности в частите: Архитектура, Конструкции, Електро, ОВК и ВиК. Обекта е въведен в експлоатация с Удостоверение за въвеждане в експлоатация №06/08.06.2020 г.
  • „Изграждане, оборудване и обзавеждане на комбинирана спортна инфраструктура, ситуирана в прилежащ терен на ОУ “Васил Левски“, с. Български Извор, община Тетевен“. Стойността на проекта по ДБФП е: 96 969,99 лв., а срокът за изпълнение е 36 месеца, считано от 21.05.2019 г. до 21.05.2022 г. С изпълнението му се предвижда изграждане на комбинирана спортна площадка за футбол и оборудване на стрийт фитнес на открито. Във връзка с изпълнението на проекта Община Тетевен е провела всички обществени поръчки и е сключила договори за извършване на дейности по проекта. Към днешна дата предстои сключване на Анекс №1 към ДБФП и стартиране изпълнението на дейностите.
  • „Реконструкция, благоустрояване и подобряване  на физическата среда на „Централен градски площад“ и изграждане на фонтан с водни ефекти и художествено осветление, гр. Тетевен“. Стойност на проекта по ДБФП е: 777 160,39 лв., а срокът за изпълнение е 36 месеца, считано от 21.05.2019 г. до 21.05.2022 г. С изпълнението на проекта се предвижда реконструкция и облагородяване на „Централен градски площад“, а реализацията му ще допринесе за изграждане на добра градска инфраструктура.
Реклама