Състоя се информационно събитие по проект „Подкрепа на дуалната система на обучение“. Община Тетевен сподели своя опит

Реклама

Община Тетевен взе активно участие в информационното събитие по проект „Подкрепа на дуалната система на обучение“. По време на форума бяха представени добри практики за популяризиране на дуалната система на обучение и насърчаване на сътрудничеството между училищата и бизнеса. Проведоха се интересни дискусии, бе споделен опит, свързан с трудности от неадаптираната действаща нормативна уредба и променящата се икономическа обстановка, която поставя различни предизвикателства за новата форма на обучение.

В събитието, което се състоя в гр. Луковит, взеха участие представители на професионалните гимназии от областите Ловеч, Плевен и Враца, както и работодатели партньори. Сред присъстващите бяха и г-жа Таня Михайлова – зам.-министър на Министерство на образованието и науката, г-н Еленко Начев-началник РОУ-Ловеч и г-жа Маргарита Гатева-държавен експерт професионално образование в МОН.

На срещата присъства и инж. Цветомир Симеонов – ръководител дейност „Управление и стопанисване на общински гори“ (УСОГ) при Община Тетевен, който имаше възможността да сподели своя опит. Три поредни години НПГГСД „Сава Младенов“ – гр. Тетевен се радва на много ползотворно партньорство с Община Тетевен при провеждането на двуседмична производствената практика на ученици от 11 клас, от специалности „Горско стопанство и дърводобив“ и „Горско и ловно стопанство“. Производствената практика протича на много високо ниво, а учениците ефективно формират трайни умения и компетентности в реална работна среда.

Реклама

От 2019/2020г. в учебното заведение се провежда дуална система на обучение в специалността „Горско стопанство и дърводобив“, като се осъществява сътрудничество с няколко работодателя. Основни партньори са: Община Тетевен (Общинска структура УСОГ), която прие да участва в обучението на 7 ученици, ДГС Тетевен – 7 ученици, както и 4 дърводобивни фирми с по 3 ученици.

Проектът „Подкрепа на дуалната система на обучение“ има за цел да разшири обхвата на дуалната система на обучение, с оглед повишаване качеството на професионалното образование в България и засилване на връзката му с нуждите на пазара на труда. Целевите групи, към които е насочен, са учениците от професионални гимназии и училища с паралелки за професионална подготовка, учещи в специалности с недостиг от специалисти на пазара на труда, защитени специалности и специалности в обхвата на ИСИС – Стратегията за интелигентна специализация.

Реклама