Д-р Мадлена Бояджиева: Приоритет на Община Тетевен в областта на образованието е да се справим с новите предизвикателства в тази област

Реклама

На провелата се общинска сесия на 27 август 2020 г. ОбС-Тетевен прие внесена от д-р Мадлена Бояджиева – кмет на Община Тетевен информация за състоянието и готовността на образователните институции в община Тетевен и утвърждаването на маломерни и слети паралелки през учебната 2020/2021 г.

,,Приоритет в дейността на Община Тетевен в областта на образованието е надграждане в практическото прилагане на Закона за предучилищното и училищното образование, с който се цели да се преодолеят основните предизвикателства, които съвременното общество поставя пред българското образование. Винаги сме целели да работим съвместно с всички директори и да координираме усилията на всички институции от общината, работещи с деца, в името на тяхното свободно и пълноценно личностно развитие“ – коментира д-р Бояджиева.

Всички образователни институции, както и Центърът за подкрепа на личностно развитие, са в готовност да стартират през новата учебна 2020/2021 г. Разгледани са състоянието, проблемите и перспективите за развитието на институциите от гледна точка на приема за предстоящата учебна година, обхвата и задържането на учениците в системата на задължителното предучилищно и училищното образование, кадровото обезпечаване, материално-техническата база и мерките за подобряването ѝ, осигуреността на отоплителния сезон, здравното обслужване, децата със специални образователни потребности и др.

Реклама

Д-р Бояджиева коментира и онлайн обучението, като каза, че въпреки редицата предизвикателства, постигнатите резултати по учебни предмети на ниво учебна програма са много добри. При дистанционното обучение, наложено от епидемичната обстановка, са обхванати всички ученици: в електронна среда и в частично обучение с материали на хартиен носител.

Тя обясни и за работата на детските градини на територията на общината. През 2020 година кризисната ситуация, настъпила с разпространението на COVID-19, наложи търсене на възможности за изпълнение на задължителните противоепидемични мерки, за заместващи занимания и поддържане на взаимодействието с децата от детските градини, както и необходимостта от изготвяне на вътрешни правила за възстановяване на работния процес в тях.

Учебните институции в община Тетевен дълги години утвърждават традиции и налагат свой почерк в създаването и реализирането на обучение на децата и учениците. За новата учебна 2020/2021 г. е гарантирано правото на всички деца и ученици за равен достъп до детската градина и училището. В условията на онлайн обучение е създаден ежедневен контрол от страна на класните ръководители върху посещаемостта в учебните часове. Община Тетевен разполага с материално – техническа база. Всички детски градини и училища са или ще бъдат обезпечени с горива за отоплителния сезон през новата учебна година. Създадена е удобна транспортна схема за превозване на всички ученици. Изградена е спортна база, поддържаща физическата активност и здравословен начин на живот на учащите се.

В дванадесетте училища на територията на община Тетевен през учебната 2020/2021 г. ще бъдат сформирани 41 маломерни паралелки и 9 слети.

Община Тетевен и общинското ръководство осигуряват необходимата подкрепа и проявяват отговорност за поддържане и предоставяне на достъпно и качествено образование на всички деца от общината.

Реклама