Въвежда се режим на водата в гр. Тетевен. В с. Глогово се промяна режимното водоползване

Реклама

Във връзка със силно намаляване на дебита на водоизточниците, използвани за питейно-битовото водоснабдяване на гр. Тетевен и с оглед осигуряване на достатъчни за питейно-битовите нужди на населението водни количества, се въвежда режимно водоподаване в гр. Тетевен.

Подаването на вода за града ще бъде спирано всеки ден от 13.00ч. до 17.30ч., считано от 02.09.2020г. до възстановяване дебитите на водоизточниците.

 Заповед №587 от 02.09.2020 г. вижте тук.

Реклама

Във връзка с продължаващото засушаване и драстично намаляване дебитите на водоизточниците, използвани за питейно-битовото водоснабдяване на с. Глогово, общ. Тетевен и с оглед осигуряване на достатъчни за питейно-битовите нужди на населението водни количества, се променя режимното водоползване в селото.

Подаването на вода ще бъде спирано всеки ден от 19.00ч. до 11.00ч. на другия ден, считано от 02.09.2020г. до възстановяване дебитите на водоизточниците.

Заповед №588 от 02.09.2020 г. вижте тук.

Реклама