В Тетевен се проведе щабна тренировка на тема ,,Действия при възникване на наводнения на територията на общината“

Реклама

На 16.09.2020 г. от 10.00 ч. в заседателната зала на община Тетевен се проведе щабна тренировка с членовете на общинския щаб за изпълнение на плана за защита при бедствия. Темата бе „Действия при възникване на наводнение на територията на общината”. Целта на събитието бе да се отработят въпросите по оповестяването на Щаба за привеждане в изпълнение на общинския план за защита при бедствия и усъвършенстване на методите за работа на неговото ръководство, да се повиши неговата подготовка в изпълнение на плана и управление на процесите по оказване на помощ на населението и обекти от националното стопанство при наводнение и да се подобри личната подготовка на всеки един от членовете му.

Тренировката на щаба бе открита от кмета на Община Тетевен – д-р Мадлена Бояджиева, която коментира, че провеждането на такъв тип тренировки е особено важно за обучението и подготовката на териториалните органи на изпълнителната власт, на силите при бедствия и доброволните формирования за предприемане на адекватни действия при възникване на наводнения на територията на общината. Д-р Бояджиева добави, че до момента винаги е получавала подкрепа от всички институции и съвместно са се справяли в трудните моменти.

В щабната тренировка взеха участие личния състав на Щаба за изпълнение на плана за защита при бедствия при Община Тетевен, кметовете на кметствата и кметските наместници от общината, ръководителят на доброволно формирование на Община Тетевен.

Реклама

Тренировката се планира и осъществи от инсп. Г. Цанков, инспектор ЗН в група ПКПД в РДПБЗН-Ловеч, ст. инсп. Радомир Радев – РДПБЗН-Ловеч, гл.инсп. инж. Н.Христов, началник РСПБЗН Тетевен, Петър Кавалски – ст. експ. „ССИ,ОМП,МИС и БК“ в Община Тетевен и гл.инспектор Илия Нешев – Началник РУ на МВР Тетевен. Ръководител на групата бе Борис Врабевски – зам.-кмет на Община Тетевен.

Реклама