Въвеждат по-строги противоепидемичните мерки в област Ловеч след заседание на кризисния щаб по здравеопазване

Реклама

След проведено днес неприсъствено заседание на Областния кризисен щаб по здравеопазване, свикано от областния управител Ваня Събчева, се въвеждат по-строги противоепидемичните мерки. Мотивите са „достигната 14-дневна заболяемост от COVID-19 в област Ловеч 142 на 100 хил. население за периода 13-26.10.2020г. (174 сл.),с тенденция за повсеместно разпространение, наличие на висок здравен риск и с цел опазване здравето на населението, съгласувано с Главен държавен здравен инспектор и Протокол от заседание на Областния кризисен щаб по здравеопазване от 27.10.2020г.“.

Със заповед на директора на РЗИ Ловеч считано от 28.10.2020г. до 15.11.2020г. включително влизат в сила следните ограничения:

Преустановяване посещенията в дискотеки, пиано-барове, нощни барове, нощни клубове и други подобни с нощен режим на работа на открито и закрито за посочения период;

Реклама

– Посещенията в кафенета, местата за хранене и ресторантите на открито и закрито се допускат до 23 часа, при заетост на местата не повече от 1 човек на 2 кв. м. от нетната търговска площ на обекта и осигуряване на дистанция от 1,5 м. между облегалките на най-близко разположените столове от две съседни маси и недопускане на повече от 6 души на една маса;

– Преустановяване на организирани събития (празненства, семинари, конференции и др.) на закрито за посочения период;

– В ритуалните зали за сватби, кръщенета и погребения се допускат до 10 души;

– Преустановяване на масови мероприятия на открито и закрито за посочения период;

– Всички работодатели и органи по назначаване да организират дистанционна форма на работа на служителите, където е приложимо;

– Задължително носене на защитни маски за лице в администрации, офиси, предприятия и др. при невъзможност за осигуряване на физическа дистанция от 1,5 м. между служителите/работещите;

– Създаване на организация и контрол за недопускане в обекти с обществено предназначение, търговски или други обекти, които предоставят услуги на гражданите на повече от 1 човек със защитна маска на лицето на 2,0 м2 площ с цел недопускане струпване на евентуално асимптомни или болни лица;

– Въвеждане на учестена дезинфекция в обекти с обществено предназначение, търговски или други обекти, които предоставят услуги на гражданите минимум 4 пъти на ден по предварително изготвен график;

– Задължително носене на защитни маски за лице от персонал в обекти с обществено предназначение, търговски или други обекти, които предоставят услуги на гражданите, които да покриват устата и носа, като не се допуска употребата на приспособления, неотговарящи на изискванията, напр. пластмасови приспособления за уста;

– Осигуряване на физическа дистанция на пазари, тържища и други сходни места чрез въвеждане на дистанция от 1,5 м. между сергии, маси, подвижни павилиони, щандове и др. и създаване на организация за еднопосочно движение на гражданите;

– Задължително носене на защитни маски за лице от лицата на пазари, тържища и други сходни места;

– Задължително носене на маски при струпване на чакащи граждани пред административни и банкови офиси, социални служби и др., като за целта се осигури контрол за спазването на мярката от съответната служба;

– Провеждане на спортни мероприятия и състезания с присъствие на публика до 30 % от капацитета при създаване на организация за спазване на физическа дистанция от 1,5 м. между зрителите на открито и без публика на закрито;

– Провеждане на културни и развлекателни мероприятия (театри, кина, сценични прояви, концерти, занятия от танцовото, творческото и музикално изкуство) до 30 % от капацитета при създаване на организация за спазване на физическа дистанция от 1,5 м. между зрителите;

– Задължително носене на защитна маска за лице от публика и посетители при провеждане на културни, спортни и други мероприятия на закрито;

– Преустановяване посещенията в клубовете на инвалида и пенсионерските клубове;

В заповедта /Виж Заповед допълнителни мерки/ се разпорежда всички контролни органи в рамките на своите компетентности да осъществяват засилен контрол в контролираните от тях обекти и дейности и да създадат организация за изпълнението на противоепидемичните мерки.

С цел създаване на алгоритъм за действие в образователната система на територията на област Ловеч продължава ежедневното събиране, обработване и обобщаване от училищата на информация за броя на отсъстващите ученици и педагогически специалисти поради карантиниране като положителни за  COVID-19 или като контактни на положителен случай или отсъстващи с грипоподобна симптоматика. След обобщаването й и при постъпил доклад от директор на училище, началникът на РУО Ловеч представя предложение до Министъра на образованието и науката за преминаване до 10 дни на обучение от разстояние в електронна среда за учениците от  VIII-XII и V-VII клас в училища, в които броят на горните категории лица (ученици, преподаватели) надхвърля 20% от общия им брой. Директорите на учебни заведения трябва да преустановят достъпа на външни лица до физкултурните площадки и спортни зали за посочения период.

Със заповеди на директора на РЗИ Ловеч от 27 октомври се разпорежда и увеличаване на леглата за лечение на пациенти с COVID 19 по лечебни заведения за болнична помощ в рамките на общия брой легла, определени в правилника за лечебното заведение. /Виж Заповед – легла/, както и се преустановява плановият прием и плановата оперативна дейност в лечебните заведения за болнична помощ на територията на област Ловеч /Виж Заповед планов прием/.

Реклама