Областният управител проведе неприсъствено заседание на Комисия по заетостта към Областен съвет за развитие

Реклама

Областният управител Ваня Събчева проведе неприсъствено заседание на Комисия по заетостта към Областен съвет за развитие на област Ловеч. Единствената точка в дневния ред бе приемането на Доклад с резултатите от второто за 2020 г. анкетно проучване на потребностите от работна сила в област Ловеч. Проучването е проведено в периода1 септември – 16 октомври 2020 г.       

Със заповед на Областен управител бе сформирана работна група, със задача да организира, координира и набира информация от работодатели на територията на областта чрез анкетиране, съгласно изискванията на Изпълнителния директор на Агенция по заетостта. Според направено от нея разпределение на интервютата по области, за област Ловеч техният брой е 55 от общо 4000 работодатели в случайната извадка. За целите на събирането на информация относно търсенето на работна сила от работодателите, бе съставена и програмирана онлайн анкета, която съдържа 24 въпроса, от които 8 са свързани с демографията на предприятията и 16 въпроса, касаещи конкретната тематика на изследването – знания, умения, компетентности, влияние на кризата.

Обобщената информация за област Ловеч сочи, че всички работодатели на наша територия са 5827. Най-голям дял в разпределението по сектори заема Индустрия – 33.6 %, Търговия, транспорт, хотелиерство и ресторантьорство – 30.3 %, и Държавно управление, образование, хуманно здравеопазване и социална работа – 18.9 %. За предходните 12 месеца по средно месечен брой на наетия персонал, преобладават работодатели с до 9 наети лица – 89.0 %, работодатели от 10 до 49 наети лица са 9.2 % и от 50 до 249 наети лица – 1.8 %.

Реклама

Предпочитаните от работодателите и считани за най-необходими знания и умения, при наемане на персонал са самоконтрол и дисциплина – 71.1 %; умения за работа под напрежение – 52.5 %; социални умения – 51.2 %; продуктивност – 41.1 %.

Знанията и уменията, на които работодателите в област Ловеч не държат при наемане на персонал, са практически знания и умения за организиране и провеждане на обществени поръчки, подготовка на тръжна документация и участие в търгове – 97.3 %; практически знания и умения за планиране, разработване, изпълнение и отчитане на проекти и програми – 94.6 %, практически знания и умения за планиране на нормативната уредба в областта на данъчното, осигурителното и трудовото законодателство – 93.9 %.

От посочените в анкетата компетентности според работодателите най-важни за тях са инициативност и предприемачество – 26.1 %; общуване на роден език – 19.7 %; дигитална компетентност – 6.9 %.

Компетентностите, които работодателите не отчитат като важни да бъдат притежавани от наетите лица, са културна осъзнатост и творчество, общуване на чужд език, математическа компетентност, обществени и граждански компетентности и умение за учене.

През следващите  6 месеца 85 % от работодателите в областта няма да търсят нов персонал, а само 10.2 % ще имат нужда от такъв. Поради намаляване обема на продажби, производство и други услуги 86.3 % от работодателите през следващата година очакват свиване на персонал. Най-търсените специалисти ще са с квалификация от следните професии: машинен оператор, шивач и заварчик. Други специалисти, които работодателите ще търсят, са оперативен счетоводител, компютърен график, оператор в дървообработването, готвач, електротехник.

През следващите 12 месеца ще бъдат търсени 555 специалисти с квалификации, изискващи правоспособност и/или висше образование, от следните професии – оператор на металорежещи машини, машинен инженер, педагогически специалист, юрист.

Работодателите ще имат потребност от неквалифицирани работници – общ работник, куриер, носач и др., като техният брой е 233, а потребността на работници в преработващата промишленост е 122. Преобладаващият вид заетост е постоянна на пълен работен ден. Работодателите при анкетирането отбелязват, че срещат затруднение при намирането на работна сила, като най-вече се откроява трудността  за намиране на специалисти в следните професии – заварчик (44.6 %), компютърен график (33.9 %), електротехник и оператор в дървообработването (10.8 %).

От заявилите потребност от нов персонал през следващите 6 месеца работодатели 60.2 % смятат, че няма да окаже влияние COVID кризата и/или въвеждане на  ограничителни мерки. Работодателите от областта смятат обаче, че ще се наложи да бъдат освободени 471 неквалифицирани работници при задълбочаване на COVID кризата.

От 5827 работодатели на територията на област Ловеч 1816 очакват след 3-5 години да търсят и наемат специалисти с висше образование, като най-голяма необходимост ще имат от персонал в сектор икономика – 161 специалисти по информатика и компютърни науки 122 и машинно инженерство и право – 39.

Потребността на специалисти със средно образование ще е в професионално направление – здравни грижи – 2100, секретарски, административни и офис дейности – 332, търговия на едро и дребно – 122, компютърни науки – 122 и хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг – 122, заявени от 3315 работодатели.

Комисията по заетостта към Областен съвет за развитие прие внесеният от работната група Доклад с резултатите от проведено проучване на потребностите от работна сила в област Ловеч, който е предоставен на Агенцията по заетостта.

Реклама