Община Тетевен санкционира с близо 9 хил. лв. снегопочистващата фирма

Реклама

Община Тетевен санкционира снегопочистващата фирма ,,Снегопочистване – Тетевен“ поради частично несправяне с поетите ангажименти по договора за зимно поддържане на уличната мрежа в града.

До конкретната санкция се стигна след извършени многократни проверки от длъжностни лица от Общинска администрация в съответствие със заповеди на Кмета на Общината и по сигнали на граждани. Санкцията е наложена за неизвършени дейности по зимното поддържане на част от уличната мрежа в град Тетевен, както и за несъответствие на отчетената работа с извършените контролни проверки. Начислена е и неустойка върху фактурираната сума за отчетената дейност, за която е установено ненавременно изпълнение.

Наложената санкция за месец януари е в размер на 8 974.93 лв.

Реклама

Общинска администрация извършва редовен мониторинг на снегопочистването. Упражнява се постоянен, периодичен и внезапен контрол, за което се изготвят протоколи и докладни записки.

Във връзка с въпроси, свързани със снегопочистването на улиците в селата, Община Тетевен напомня, че договорите за зимно поддържане и снегопочистване на уличната мрежа в останалите населени места от общината, се сключват от кметовете на кметства. Те носят отговорност за контрола на осъществяваните дейности по тези договори.

Реклама