6041 са подадените заявления за подкрепа по индивидуална оценка на потребностите на лица с увреждания в област Ловеч

Реклама

До края на октомври т.г. 6041 заявления за подкрепа по индивидуална оценка на потребностите на лица с увреждания са получили в дирекции „Социално подпомагане“ в област Ловеч. Това става ясно от информация на директора на РДСП Снежана Алексиева, поискана от областния управител Ваня Събчева.

Хората с увреждания съобразно своите потребности имат право на индивидуална оценка на потребностите, която е комплексна. Тя изследва функционалните затруднения на човека с увреждане, свързани със здравословното му състояние и наличието на бариери при изпълнение на ежедневните и други дейности, както и вида на подкрепата. Изготвя се по настоящ адрес от специализиран отдел в дирекциите „Социално подпомагане“ към Агенцията за социално подпомагане и включва и оценката за потребността от предоставяне на социални услуги, лична помощ или друг вид подкрепа при условия и по ред, определени със закон, като се изготвя по Методика за извършване на индивидуална оценка на потребностите от подкрепа за хората с увреждания, приета от Министерския съвет по предложение на министъра на труда и социалната политика.

Индивидуалната оценка на потребностите се изготвя в срок до края на месеца, следващ месеца на подаване на документите по ред, определен с правилника за прилагането на закона и включва три компонента: информация за човека с увреждане; констатации за наличните функционални дефицити на човека с увреждане въз основа на събраната информация; заключения, свързани с конкретни подкрепящи мерки.

Реклама

Заключенията в индивидуалната оценка на потребностите се основават на самооценката на човека с увреждане за затруднения в домашни условия и извън тях и констатираните обстоятелства за наличните функционални затруднения и бариери при изпълнението на ежедневните и други дейности съобразно представените документи. В заключенията се определят и видовете подкрепа и потребността от предоставяне на социални услуги, лична помощ или друг вид подкрепа при условия и по ред, определени със закон.

Право на месечна финансова подкрепа имат хората с трайни увреждания над 18-годишна възраст, както следва: от 50 до 70,99 на сто степен на увреждане – в размер 7 на сто от линията на бедност – 25,41 лв. за 2020 г.; от 71 до 90 на сто степен на увреждане – в размер 15 на сто от линията на бедност – 54,45 лв. за 2020 г.; над 90 на сто степен на увреждане – в размер 25 на сто от линията на бедност – 90,75 лв. за 2020 г.; над 90 на сто степен на увреждане с определена чужда помощ, които получават пенсия за инвалидност поради общо заболяване или поради трудова злополука или професионална болест – в размер 30 на сто от линията на бедност – 108,90 лв. за 2020 г.; над 90 на сто степен на увреждане с определена чужда помощ, които получават социална пенсия за инвалидност – в размер 57 на сто от линията на бедност – 206,91 лв. за 2020 г.

Месечната финансова подкрепа се отпуска въз основа на подадено заявление-декларация до дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес на лицето с трайно увреждане и е в размери, определени като процент от линията на бедност, която се актуализира ежегодно.

Хората с увреждания имат право на целева помощ за помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия (ПСПСМИ), а тези, чието придвижване е затруднено, имат право на целева помощ за покупка на лично моторно превозно средство. Хората с трайни увреждания с над 90 на сто степен на трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане и децата с определени вид и степен на увреждане, които се придвижват с инвалидна количка, иматправо на целева помощ за приспособяване на жилище; хора, с над 90 на сто намалена работоспособност, децата с трайни увреждания и военноинвалидите имат право на целева помощ за балнеолечение и/или рехабилитационни услуги.

За периода от 1 януари до 31 октомври т.г. по данни на Интегрирана информационна система на АСП е заявена и отпусната подкрепа по индивидуална оценка на потребностите на лица с увреждания от ДСП в област Ловеч, както следва:

ДСП Брой молби   Отпуснати
ЦП за наем
на ОЖ
 
Отпуснати ЦП за ПСПСМИ   Отпуснати
ЦП за
балнеол.
и рех.услуги
 
Отпуснати
Месечна
ФП
 
Отпуснати
Лична
помощ
 
Отпуснати
Социални
услуги
 
ДСП-Ловеч 2843 12 926 790 2520 252 0
ДСП-Луковит 863 1 639 201 773 111 0
ДСП-Тетевен 862 1 183 13 777 76 2
ДСП-Троян 1473 2 328 313 1344 93 0
Общо за областта 6041 16 2076 1317 5414 532 2

За отчетния период няма отпуснати целеви помощи за приспособяване на жилище  и целеви помощи за покупка на лично моторно превозно средство.

Агенция за социално подпомагане изпълнява държавната политика по социална рехабилитация и интеграция на хората с увреждания, насърчавайки равните възможности и недопускайки дискриминация. Предоставянето на финансова подкрепа има за цел да създаде условия и гаранции за равнопоставеност и пълноценно участие на хората с увреждания във всички области на обществения живот, както и за упражняване на техните права чрез осигуряване на социално-икономическа защита на тях и техните семейства.

Реклама